Disclaimer

V-ZUG AG
Industriestrasse 66
6301 Zug
Phone ++41 (0)58 767 67 67
Fax ++41 (0)58 767 61 67
E-Mail info@vzug.com

De hiernavolgende bepalingen zijn van toepassing op de toegang tot en het gebruik van de internet-website van www.vzug.com:

Inhoud van het online-aanbod
De V-ZUG AG neemt geen verantwoordelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de beschikbaar gestelde informatie. Aansprakelijkheidsstelling van V-ZUG AG, met betrekking tot materiële of ideële schade, die door het gebruiken of niet-gebruiken van de geboden informatie of door het gebruik van verkeerde of onvolledige informatie worden veroorzaakt, zijn principieel uitgesloten voorzover niet kan worden bewezen dat V-ZUG AG opzettelijk of nalatig heeft gehandeld.
V-ZUG AG waarborgt in geen geval dat de oproepbare inhoud op V-ZUG AG vrij is van virussen, wormen, Trojanen of andere schadelijke componenten. De aansprakelijkheid voor directe, indirecte of gevolgschade die de gebruiker of derde als gevolg van het gebruik van deze website lijdt, wordt in het kader van de wettelijke toelaatbaarheid uitgesloten.

Verwijzingen en links

Bij de directe en indirecte verwijzingen naar vreemde internetsites (links), die buiten het verantwoordelijkheidgebied van  V-ZUG AG liggen, zal een verplichting tot verantwoordelijkheid uitsluitend in kracht treden in het geval waarin V-ZUG AG kennis had van de inhoud es het haar technisch mogelijk en billijk was geweest het gebruik van de inhoud, die in strijd is met de wet, te verhinderen.
 V-ZUG AG verklaart hiermee uitdrukkelijk dat op het tijdstip van de plaatsing van de links er geen illegale inhoud op de gekoppelde websites herkenbaar was. Op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of de auteursrechten van de gekoppelde websites heeft de auteur geen invloed. Daarom distantieert V-ZUG AG zich hiermee uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gekoppelde pagina's die na de linkzetting veranderd werden. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade, die door het gebruiken of niet-gebruiken zulke aard aangeboden informatie ontstaan, is enkel de aanbieder van de site aansprakelijk, waarnaar verwezen wordt, niet degene die via links op de bepaalde publicatie enkel verwijst.

Geestelijk eigendom

Alles wat u op  www.vzug.com leest, hoort of ziet is auteursrechtelijk beschermd en mag enkel in de hier vastgelegde omvang worden gebruikt. Afgezien van dit toegelaten gebruik worden geen verdere rechten aan auteursrechtelijk beschermde materialen overgedragen - noch door V-ZUG AG, noch door derden.
De volledige of gedeeltelijke reproductie, het elektronisch of conventioneel doorzenden, wijzigen of gebruiken van de inhoud voor openbare of commerciële doeleinden kan enkel plaatsvinden na schriftelijke goedkeuring van V-ZUG AG. Koppelingen/links op onze website dienen ook door V-ZUG AG schriftelijk te worden toegelaten.

Bescherming van persoonlijke gegevens
V-ZUG AG garandeert de Zwitserse bepalingen voor de privacybescherming na te leven bij het bewerken van persoonlijke gegevens. De door de gebruiker doorgezonden persoonlijke gegevens worden niet aan derden doorgegeven en slechts voor het telkens aangegeven doel gebruikt. Omdat de communicatie via internet noch veilig noch vertrouwelijk is, worden de gebruikers van de website www.vzug.com verzocht, geen vertrouwelijke informatie per e-mail of per contactformulier te zenden aan V-ZUG AG. Alle informatie die op deze weg bij V-ZUG AG geraakt, wordt als niet vertrouwelijk aanzien en overeenstemmend behandeld.

Op deze website wordt bijvoorbeeld met technologieën van PIWIK (http://piwik.org) gegevens voor marketing- en optimalisatiedoeleinden verzameld en opgeslagen. Uit deze gegevens worden onder een pseudoniem gebruiksprofielen vervaardigd. Hiervoor kunnen cookies worden ingezet. Bij cookies gaat het om kleine tekstbestanden die lokaal op een tussengeheugen van de internetbrowser van de sitebezoeker worden opgeslagen. De cookies herkennen dan de internetbrowser. De met etracker-technologieën gevraagde gegevens worden niet gebruikt om, zonder de afzonderlijk meegedeelde toestemming van de betrokkenen, de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en ze worden niet met persoonlijke gegevens van de drager van het pseudoniem samengevoegd. Tegen de invordering en opslag van gegevens kan altijd met werking voor de toekomst  bezwaar worden gemaakt.

Facebook Remarketing / Retargeting
Op onze website zijn remarketingtags van het sociale netwerk Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA geïntegreerd. Als u onze website bezoekt, wordt via de remarketingtags een directe verbinding gemaakt tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook krijgt daardoor de informatie dat uw IP-adres onze website heeft bezocht. Daardoor kan Facebook dit bezoek aan onze website aan uw gebruikersaccount koppelen. De daarmee verkregen informatie kunnen wij gebruiken voor het tonen van Facebook Ads. Wij maken u erop attent dat wij als aanbieder van de website geen kennis hebben of ontvangen van de inhoud van de verstuurde gegevens en het gebruik daarvan door Facebook. Meer informatie hieromtrent vindt u in de Verklaring van Gegevensbescherming van Facebook op https://www.facebook.com/about/privacy/. Ingeval u niet wenst dat deze gegevens via Custom Audience worden verzameld, kunt u dit hier deactiveren.
 

Beoordeling van producten en recepten
V-ZUG AG behoudt zich het recht voor om teksten met seksistische, racistische, kwetsende, of anderszins onrechtmatige inhoud te verwijderen. Over de beslissing om teksten of beoordelingen te verwijderen kan niet worden gecommuniceerd.