Garantie informatie

2 jaar garantie
Op ieder product van V-ZUG wordt vanaf de aankoopdatum van het product twee jaar garantie gegeven.

Wat wordt gedekt?
De garantie heeft betrekking op materiaalfouten en productiegebreken en omvat het gratis verhelpen van dergelijke gebreken binnen de garantieperiode. De garantie dekt de kosten voor arbeidsloon, reistijd en vervangende onderdelen. De garantie kan naar goeddunken van V-ZUG door reparatie, gelijkwaardige vervanging of door restitutie van het aankoopbedrag worden verleend. Iedere andere aansprakelijkheid is uitgesloten.

Waar geldt de garantie?
De garantie geldt uitsluitend in het land waar het toestel is gekocht en onder de voorwaarde dat V-ZUG of een door V-ZUG geautoriseerd servicepunt in het desbetreffende land de service verleent. Als toestellen naar andere landen worden overgebracht, kunnen door technische omstandigheden (netspanning, frequentie enz.) of door klimatologische en overige omgevingsomstandigheden in het desbetreffende land problemen ontstaan. Wij behouden ons daarom het recht voor de garantie af te wijzen bij toestellen die niet voor het desbetreffende land toegelaten zijn.

Wat is uitgesloten?
Deze garantie geldt niet in geval van schade die is ontstaan na de productie (bijv. transportschade), schade als gevolg van niet reglementaire opstelling of installatie, niet reglementair gebruik, oneigenlijk gebruik, ontoereikend onderhoud, natuurlijke slijtage, externe invloeden, force majeure en andere redenen waarvoor V-ZUG niet aansprakelijk kan worden gesteld.
Bij ingrepen door servicepunten die niet door V-ZUG zijn geautoriseerd alsmede bij het gebruik van andere dan de originele vervangende onderdelen vervalt de garantie.
De contractuele of wettelijke aansprakelijkheid jegens de verkoper van het product blijft door deze garantie onaangetast.
Het niet of weinig gebruiken van het toestel geeft geen recht op verlenging van de garantie.

Geldig vanaf 1 februari 2018