Exoneratieclausule

Op de toegang en het gebruik van de internetsite www.vzug.com/b2b zijn de volgende bepalingen van toepassing.

Inhoud van het online aanbod

V-ZUG AG biedt geen enkele garantie voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of de kwaliteit van de beschikbare informatie. Aansprakelijkheidsstelling van V-ZUG AG, met betrekking tot materiële of ideële schade, die door het gebruiken of niet-gebruiken van de geboden informatie of door het gebruik van verkeerde of onvolledige informatie worden veroorzaakt, is principieel uitgesloten voorzover niet kan worden bewezen dat V-ZUG AG opzettelijk of nalatig heeft gehandeld.

V-ZUG AG biedt geen garantie dat de toegankelijke inhoud op www.vzug.com/b2b vrij is van virussen, wormen, trojanen of andere schadelijke componenten. De aansprakelijkheid voor directe-, indirecte- en gevolgschade, die gebruikers of derden ondervinden als gevolg van het gebruik van deze internetsite, worden voorzover wettelijk toelaatbaar uitgesloten.

Verwijzingen en links

Bij directe- en indirecte verwijzingen naar derden websites (links), die buiten de verantwoordelijkheid vallen van V-ZUG AG, kan er van aansprakelijkheid slechts dan sprake zijn als V-ZUG AG bekend zou zijn met de inhoud daarvan en als het technisch en redelijkerwijs mogelijk zou zijn, het onwettige gebruik daarvan tegen te gaan.

V-ZUG AG verklaart hiermee uitdrukkelijk dat op het moment van de activering van de links geen illegale inhoud op de gelinkte internetsites werd vastgesteld. Op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of de auteursrechten van de gekoppelde websites heeft de auteur geen invloed. Daarom distantieert V-ZUG AG zich hiermee uitdrukkelijk van elke inhoud van alle gelinkte/gekoppelde pagina's die nadien werden veranderd. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud, in het bijzonder schade die ontstaat als gevolg van gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie, valt uitsluitend onder de aansprakelijkheid van de aanbieder van de betreffende pagina's waarnaar werd verwezen en niet onder de aansprakelijkheid van degene die slechts via een link daarnaar verwijst.

Intellectueel eigendom

Alles dat op www.vzug.com/b2b te zien, te horen en lezen is, valt onder auteursrechtelijke bescherming en kan slechts onder de hier genoemde beperkingen worden gebruikt. Naast het toegestane gebruik worden geen andere rechten verleend betreffende auteursrechtelijk beschermde materialen - noch door V-ZUG AG, noch door derden.

Het geheel of gedeeltelijk kopiëren, het elektronisch of conventioneel doorgeven, wijzigen of het gebruik van de inhoud voor commerciële doeleinden mag uitsluitend geschieden na schriftelijke toestemming door V-ZUG AG. Het koppelen/doorlinken van onze pagina's vereist eveneens schriftelijke toestemming door V-ZUG AG.

Bescherming persoonsgegevens

V-ZUG AG garandeert zich bij de verwerking van persoonsgegevens te conformeren aan de Zwitserse wetgeving inzake bescherming persoonsgegevens. De door de gebruiker verstrekte persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven en uitsluitend gebruikt ten dienste van de genoemde doelen.

Aangezien het genoegzaam bekend is dat communicatie via het internet niet veilig en vertrouwelijk is, verzoeken wij gebruikers van onze internetsite onder www.vzug.com/b2b geen vertrouwelijke informatie via e-mail of contactformulieren aan V-ZUG AG te versturen. Alle informatie die ons via deze kanalen bereikt wordt beschouwd als zijnde niet-vertrouwelijk en dienovereenkomstig behandeld.

Facebook Remarketing / Retargeting

Op onze website zijn remarketingtags van het sociale netwerk Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA geïntegreerd. Als u onze website bezoekt, wordt via de remarketingtags een directe verbinding gemaakt tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook krijgt daardoor de informatie dat uw IP-adres onze website heeft bezocht. Daardoor kan Facebook dit bezoek aan onze website aan uw gebruikersaccount koppelen. De daarmee verkregen informatie kunnen wij gebruiken voor het tonen van Facebook Ads. Wij maken u erop attent dat wij als aanbieder van de website geen kennis hebben of ontvangen van de inhoud van de verstuurde gegevens en het gebruik daarvan door Facebook. Meer informatie hieromtrent vindt u in de Verklaring van Gegevensbescherming van Facebook op https://www.facebook.com/about/privacy/. Ingeval u niet wenst dat deze gegevens via Custom Audience worden verzameld, kunt u dit hier deactiveren.
 

Door het gebruik van deze internetpagina's verklaart de gebruiker zich akkoord met deze bepalingen.