Gebruiksvoorwaarden

V-ZUG AG
Industriestrasse 66
CH-6302 Zug
Tel.: +41 58 767 67 67
E-mail: [email protected]

De hiernavolgende bepalingen zijn van toepassing op de toegang tot en het gebruik van de website van www.vzug.com:

Inhoud van het onlineaanbod
De V-ZUG AG neemt geen verantwoordelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de beschikbaar gestelde informatie. Aansprakelijkheidsstelling van V-ZUG AG, met betrekking tot materiële of ideële schade, die door het gebruiken of niet-gebruiken van de geboden informatie of door het gebruik van verkeerde of onvolledige informatie worden veroorzaakt, zijn principieel uitgesloten voor zover niet kan worden bewezen dat V-ZUG AG opzettelijk of nalatig heeft gehandeld.
V-ZUG AG waarborgt in geen geval dat de oproepbare inhoud op www.vzug.com vrij is van virussen, wormen, Trojanen of andere schadelijke componenten. De aansprakelijkheid voor directe, indirecte of gevolgschade die de gebruiker of derde als gevolg van het gebruik van deze website lijdt, wordt in het kader van de wettelijke toelaatbaarheid uitgesloten.

Verwijzingen en links
Bij de directe en indirecte verwijzingen naar vreemde websites (links) die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van V-ZUG AG liggen, zal een verplichting tot verantwoordelijkheid uitsluitend in kracht treden in het geval waarin V-ZUG AG kennis had van de inhoud en het haar technisch mogelijk en billijk was geweest het gebruik van de inhoud die in strijd is met de wet, te verhinderen.
V-ZUG AG verklaart hiermee uitdrukkelijk dat er op het tijdstip van de plaatsing van de links geen illegale inhoud op de gekoppelde websites herkenbaar was. Op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of de auteursrechten van de gekoppelde websites heeft de auteur geen invloed. Daarom distantieert V-ZUG AG zich hiermee uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gekoppelde webpagina's die na de linkzetting veranderd werden. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die door het gebruiken of niet-gebruiken van zulke aard aangeboden informatie ontstaan, is enkel de aanbieder van de site aansprakelijk waarnaar verwezen wordt, niet degene die via links naar de bepaalde publicatie enkel verwijst.

Geestelijk eigendom
Alles wat u op www.vzug.com leest, hoort of ziet is auteursrechtelijk beschermd en mag uitsluitend in de hier vastgelegde omvang worden gebruikt. Afgezien van dit toegelaten gebruik worden geen verdere rechten aan auteursrechtelijk beschermde materialen overgedragen - noch door V-ZUG AG, noch door derden.
De volledige of gedeeltelijke reproductie, het elektronisch of conventioneel doorzenden, wijzigen of gebruiken van de inhoud voor openbare of commerciële doeleinden kan alleen plaatsvinden na schriftelijke goedkeuring van V-ZUG AG. Koppelingen/links op onze website dienen ook door V-ZUG AG schriftelijk te worden goedgekeurd.

Bescherming van de persoonlijke gegevens
V-ZUG AG verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig de privacyverklaring van V-ZUG, die u kunt nalezen via: https://www.vzug.com/nl/nl/privacystatement.

Beoordeling van producten en recepten
V-ZUG AG behoudt zich het recht voor om teksten met seksistische, racistische, kwetsende, of anderszins onrechtmatige inhoud te verwijderen. Over de beslissing om teksten of beoordelingen te verwijderen, kan niet worden gecommuniceerd.