Duurzaamheid

Duurzaamheid: ons kompas

Eén huishouden op twee in Zwitserland heeft een toestel van V-ZUG. Wij beseffen maar al te goed dat wij daarmee een significante stempel op de milieubelasting veroorzaakt door huishoudens, drukken. Duurzaamheid is voor ons een allesomvattend concept waar onze hele waardeketen bij betrokken is, zowel op ecologisch, maatschappelijk alsook op zakelijk vlak. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is voor ons geen modeverschijnsel. Het is cruciaal in onze dagelijkse beslissingsprocessen en activiteiten. 

Onze planeet: sinds 2020 een klimaatneutrale productie

Als producerende firma kunnen wij op twee manieren zorg dragen voor het milieu. Zo ontwikkelen wij enerzijds zo efficiënt mogelijke toestellen en tegelijkertijd zorgen wij ervoor dat de productie ervan zo min mogelijk natuurlijke hulpbronnen nodig heeft en zo min mogelijk schadelijke stoffen uitstoot. Een goed voorbeeld is onze aanpak van de CO2-uitstoot: voorkomen - beperken - compenseren. Daarvoor werken wij met een interne CO2 -taks die wordt ingezet als permanente financiering voor projecten die deze doelstelling ondersteunen en die ervoor zorgen dat de resterende emissies worden gecompenseerd. Sinds 2020 is onze productie CO2 -neutraal. 

 

Mensen: zij zijn onze spil, zij zijn waar alles om draait 

Wij maken deel uit van de maatschappij en willen daarom ons steentje bijdragen tot een gezonde samenleving die ook in de toekomst overeind blijft. Voor ons betekent dat heel concreet dat wij altijd het welzijn van alle mensen waarmee wij samenwerken, en dan in de eerste plaats onze medewerkers, voor ogen houden. Hun persoonlijke en professionele vaardigheden en competenties en hun dagelijkse inzet liggen aan de grondslag van het succes van V-ZUG. Een succes dat ondertussen al meer dan 100 jaar duurt. Dat betekent ook dat wij bewust en consequent kiezen voor Zwitserland en dat wij in dit kader partnerschappen aangaan en inzetten op innovatiekracht. Zo moderniseren wij niet alleen onze productie, wij maken ook de locatie Zug competitiever. 

 

Winst: klaar voor de toekomst

Duurzaamheid en kwaliteit zitten diep in ons DNA verankerd. En die waarden staan centraal in alles wat wij ondernemen, altijd met het doel om op lange termijn succesvol te zijn. Wij dragen innovatie hoog in het vaandel en onze bedrijfscultuur belichaamt verantwoordelijkheid en betrouwbaarheid. Zwitserland is voor ons als productieland cruciaal, ondanks de hoge loonkosten die hier gelden. Innovatievermogen, expertise en een diep verankerd kwaliteitsstreven maar ook een hoge waarde toekennen aan thema's zoals duurzaamheid zijn de ideale voedingsbodem voor onze onderneming. Deze waarden vinden we ook terug in onze projecten. Onze projecten zijn immers niet gericht op zo veel mogelijk winst op korte termijn, maar vormen een garantie voor de toekomst van ons bedrijf en dat nog vele generaties lang. 

 

Duurzaamheidsrapport

Wij hechten veel belang aan transparantie, ook rond het thema duurzaamheid. Daarom publiceren wij sinds 2012 elk jaar een duurzaamheidsrapport . De bedoeling is om hierbij om onze vorderingen open, aantoonbaar, vergelijkbaar en met een kritische blik naar onszelf, te communiceren. Met dit rapport geven wij op een geloofwaardige wijze informatie die als basis kan dienen voor een gesprek met onze betrokken partners en tegelijkertijd vormt dit rapport een stimulans om onszelf steeds te blijven verbeteren. Dit verslag is opgesteld overeenkomstig de GRI-standaarden - optie 'Kern'.

Onze duurzaamheidsstrategie – V-ACT

Door middel van gesprekken met onze interne en externe partners zijn wij erachter gekomen wat de cruciale duurzaamheidsthema's voor V-ZUG zijn. Dat resulteerde in een bestaansmatrix en die vormt de kern van onze duurzaamheidsstrategie en tegelijkertijd ook het fundament van de vier rode draden doorheen onze onderneming: 'Producten en diensten voor de maatschappij van de toekomst', 'Gezonde en toegewijde medewerkers', 'Milieu- en klimaatbescherming' en 'Ondernemerschap voor een duurzame welvaart'.  

Sinds 2020 nemen wij deel aan het Swiss Triple Impact Programm (STI). Dit helpt ons onze huidige bijdrage aan de Sustainable Development Goals (SDG's) beter meetbaar te maken en de domeinen met het grootste verbeteringspotentieel te identificeren. Wij richten ons op deze manier op een internationaal kader en dragen bij aan het transformatieproces om de maatschappij klaar te stomen voor de toekomst. Door middel van onze dagelijkse activiteiten dragen wij actief bij tot de volgende vijf SDG's: 7, 8, 9, 12, 13.

Circulaire economie

Wij zijn verantwoordelijk voor onze producten, en dat gedurende de volledige levensduur. Wij zijn op de hoogte van de achterliggende waardeketen en voeren regelmatig audits uit bij onze leveranciers. Daarbij besteden we ook aandacht aan de geselecteerde duurzaamheidscriteria. Wij tonen aan onze klanten hoe ze onze toestellen zo economisch mogelijk kunnen gebruiken en wij nemen onze verantwoordelijkheid als het gaat om een optimale en milieuvriendelijke afvoer en recyclage van de afgedankte producten.

Design: waar de kringloop begint

Een duurzaam product op de markt brengen start bij de ontwikkeling ervan. In dit vroege stadium kunnen wij de 'levenslange' duurzaamheid het beste vorm geven. Wij kijken tijdens de ontwikkelingsfase dan ook naar: de duurzaamheid en de repareerbaarheid van de toestellen, een laag energie- en waterverbruik tijdens het gebruik en een modulaire constructie. Door dit pad te bewandelen, kunnen wij bovendien ook bijvoorbeeld geïnstalleerde toestellen 'smart' maken en laten communiceren met een smartphone of een tablet. 

Take: nabijheid is belangrijk voor ons

Onze leveranciers zijn eveneens cruciaal voor de kwaliteit van onze producten. Een relatie die gebaseerd is op vertrouwen, ligt aan de basis van alles. Doorgaans worden onze leveranciers al zeer vroeg in het ontwikkelingsproces betrokken, zodat wij samen met hen tot oplossingen komen. Circa 60% van onze leveranciers is gevestigd in Zwitserland, 30 % in de naburige landen van Europa. De audit van de leveranciers voeren wij grotendeels zelf uit. 

 

Make: met Zwitserse waarden

V-ZUG maakt al meer dan 100 jaar de beste huishoudtoestellen voor wasruimtes en keukens. Onze medewerkers ontwikkelen en produceren tot op vandaag vol toewijding en passie toestellen op onze sites in Zug en Sulgen. Om te kunnen blijven research verrichten en producten te ontwikkelen en produceren, stomen wij onze denk- en werkruimtes klaar voor de toekomst. Op het oorspronkelijke bedrijventerrein verrijst een compleet nieuw stadsdeel dat in de toekomst van energie zal worden voorzien uit lokale, hernieuwbare energiebronnen, met name fotovoltaïsche installaties, grond- en zeewater. Door te kiezen voor verticale productielijnen benutten wij het beschikbare oppervlak nog beter. Daarnaast worden alle gebouwen opgetrokken uit hout van de regio en CO2-arm beton.

 

Transport: het Milchmann-concept

Kleine magazijnvoorraden en een optimale routeplanning helpen onze ecologische voetafdruk te verkleinen. Door middel van ons 'Milkrun'-principe slaan wij twee vliegen in één klap: leveranciers hoeven niet meer per vrachtwagen hun producten tot bij ons te brengen, wij rijden zelf met een voertuig naar meerdere leveranciers in de nabije omgeving. Wij pikken daar alleen de onderdelen op die wij op korte termijn verwerken. Op die manier houden wij onze magazijnvoorraden beperkt maar toch stabiel en voorkomen we lege ritten. 

Sell/Provide: zo komt u aan uw V-ZUG-toestel

Onze producten zijn alleen verkrijgbaar via handelaars. In Zwitserland hebben wij daarnaast nog tien eigen expositie- en adviescentra (ZUGORAMA) waar wij onze klanten met deskundig advies naar het juiste product leiden. Reserveonderdelen zijn te bestellen via onze eigen webshop. Naast deze klassieke kanalen zetten wij ook in op nieuwe circulaire methoden. Zo bieden wij bijvoorbeeld het product aan als dienst. De eerste ervaringen hieromtrent worden verzameld aan de hand van pilootprojecten. 

Use/Repair: duurzaam en zuinig met natuurlijke grondstoffen

Welke wasprogramma's een machine heeft, heeft een groot effect op het energie- en waterverbruik van het toestel. Met ons EcoManagement zien klanten op een duidelijke wijze wat het theoretische en effectieve verbruik van het gekozen programma is en zo leren zij energiezuinig met onze toestellen te werken. Omdat wij willen dat toestellen van V-ZUG nog jaren na de verkoop een meerwaarde vormen in moderne huishoudens, garanderen wij bij V-ZUG dat onze reserveonderdelen nog tot 15 jaar beschikbaar blijven. Is er een reparatie nodig of treedt er een storing op, dan zijn onze servicemonteurs snel ter plaatse om de stilstandtijd zo beperkt mogelijk te houden. 

Collect: wanneer de toestellen het einde van hun levensduur bereikt hebben

Afgedankte toestellen worden via drie kanalen verzameld. Ofwel ruilen wij het toestel om bij de klant thuis en geven wij het af bij onze recyclagepartner ofwel brengt de klant het toestel zelf naar een recyclagepunt. Als derde optie zijn er ook nog onze partnerinstallateurs. Ook zij nemen oude toestellen mee en brengen ze naar het recyclagebedrijf. In Zwitserland is het aantal toestellen dat op deze manier wordt ingezameld bijzonder hoog.

Refurbish: een tweede leven?

De behoeften van de toestelgebruikers evolueren. Zo kan het zijn dat onze toestellen overbodig worden, hoewel ze technisch gezien nog lang niet aan het einde van hun levensduur zijn. Onze gebruikte toestellen worden in dat geval vaak door onze partners teruggenomen, gereviseerd en doorverkocht. In de verkoop van gebruikte toestellen zit nog heel wat potentie voor V-ZUG en daarom willen wij deze piste de komende jaren nog verder uitdiepen.

Recycle: een partnerschapsproject 

In Zwitserland kan ruim meer dan 80% van afgedankte toestellen worden gerecycleerd. Wij hebben ons bij V-ZUG tot doel gesteld dit recyclagepercentage voortdurend te verhogen. Samen met een recyclagepartner hebben wij het recyclageproces onder de loep genomen en dat bracht ons tot nieuwe inzichten. Zo kwamen wij tot de vaststelling dat recyclage al begint bij de productie: materiaalresten die na de productie overblijven, worden automatisch gesorteerd in speciale containers en vervolgens gerecycleerd.

Waste: wanneer het niet anders kan

Ontwikkeling, productie, administratie, transport en afvalverwerking... al deze stappen genereren onvermijdelijk afval. Stoffen die wij niet opnieuw in omloop kunnen brengen, voeren wij op de juiste wijze af. Onze afvalprocessen worden bovendien voortdurend bijgeschaafd, want wij streven ernaar om zo min mogelijk afval over te houden en zo veel mogelijk in te zetten op herbruikbaarheid. Wij willen de kringloop steeds verder sluiten, en daarin speelt 'design' een zeer grote rol.