Gezonde en toegewijde medewerkers - Duurzaamheidsverslag 2021

Inleiding - Gezonde en toegewijde medewerkers

Onze medewerkers zijn de drijvende kracht achter het jarenlange succes van V-ZUG. Dat doen zij door steeds de focus te leggen op kwaliteit en betrouwbaarheid. Zo zetten onze pakweg 2200 medewerkers dag in dag uit onze visie en missie om in de praktijk. Wij zijn uitermate trots op hen en helpen hen op alle mogelijke manieren om zich ten volle te ontplooien. 

Samen voor een V-ZUG dat zijn ogen richt op de toekomst
In 2021 hielden we de nieuwe mission statement met de visie, missie en basiswaarden van V-ZUG boven de doopvont. Daaruit werden al onze beginselen voor onze bedrijfsvoering afgeleid. Wij betrekken onze medewerkers actief bij de strategische ontwikkelingen en de omzetting ervan in de praktijk. Regelmatig peilen we ook naar hun mening via interne enquêtes. Wij willen een werkplek voor lange termijn creëren. Een inspirerende bedrijfscultuur waarin de feedback van de medewerkers naar waarde geschat wordt en waarin ze zich goed voelen, is voor ons heel belangrijk.

Veelzijdigheid en fairness zijn het summum
De medewerkers van V-ZUG brengen heel wat levenservaring, skills en culturele gewoontes binnen in de firma. Onze gedragscode verbindt ons ertoe iedereen op een respectvolle en tolerante manier te behandelen. Discriminatie staat niet in ons woordenboek en wij zijn ervan overtuigd dat diversiteit en inclusie onze onderneming sterk en aantrekkelijk maken. V-ZUG is een faire werkgever die het principe 'gelijk loon voor gelijk werk' heel hoog in het vaandel draagt.

Levenslang leren 
Onze medewerkers dragen met hun expertise een wezenlijk steentje bij aan het succes van V-ZUG. Wij doen er alles aan om de positie van onze medewerkers op de arbeidsmarkt veilig te stellen en geven hen alle kansen om zich nieuwe vaardigheden die nodig zijn voor een mooie toekomst, eigen te maken. Onze bijscholingsstrategie en recrutering van nieuwe aanwinsten zijn gestoeld op een individuele beoordeling van de competenties en prestaties. Deze beoordeling vormt de basis voor ons interne competentiemodel. In de V-ZUGacademy vinden onze werknemers een ruim aanbod aan bedrijfsinterne cursussen, programma's voor trainees en talentontplooiing en zelfs opleidingen om op te klimmen tot kaderlid of leidinggevende. Als dynamisch bedrijf voor leerjongeren geven wij bovendien ook jongeren een degelijke opleiding: in 2021 stoomden wij 82 leerjongeren klaar voor een mooie toekomst.

Gezondheid gaat voor
Wij zijn een bedrijf dat verantwoord ondernemen hoog in het vaandel draagt. Daarom werken wij volgens een gecertificeerd gezondheidszorg- en arbeidsveiligheidssysteem en bij ernstige problemen schakelen we externe adviseurs in. Regelmatig voeren wij bewustmakingscampagnes rond de thema's gezondheid en veiligheid op het werk. De interne COVID-19-taskforce die in 2020 werd opgericht, bleef ook in 2021 actief en informeerde iedereen continu over de situatie en de geldende maatregelen.

Doelstellingen - Gezonde en toegewijde medewerkers

Kerncijfers - Gezonde en toegewijde medewerkers

Deeltijds werken is zeer geliefd
85 % van onze medewerkers werkt voltijds. Het aantal parttimers blijft vrij stabiel. Deeltijds werken is een thema dat nog steeds op tafel blijft komen tijdens sollicitatiegesprekken en ook intern krijgen wij vaak de vraag om deeltijds te mogen werken. V-ZUG tracht zoveel mogelijk tegemoet te komen aan die vraag, want veranderende levensomstandigheden en de levensfase waarin de persoon zich bevindt, vergen nu eenmaal een andere tijdsindeling tussen werk en privé.
 

Afb. 9: Medewerkers met pensioen  

Opnieuw meer vrouwen in de hogere leidinggevende functies
Het aandeel vrouwen in een hogere leidinggevende functie bij V-ZUG is de afgelopen jaren continu gestegen. Het percentage heeft betrekking op het totale aandeel vrouwen in de raad van bestuur (VR), de directie (GL) en kaderfuncties van niveau 1. De directie bestaat sinds augustus 2021 uit nieuwe kaderleden voor de marketingafdeling: twee vrouwen en zes mannen. De cijfers van de raad van bestuur hebben betrekking op de V-ZUG Holding AG in juni 2020. In 2022 worden de directieniveaus opnieuw gedefinieerd en dat wordt in het duurzaamheidsverslag van 2022 toegelicht.

 

Afb. 10: Vrouwen in leidinggevende functies 

Het fluctuatiepercentage is licht gestegen
In 2021 verwelkomden wij bij V-ZUG 258 nieuwe medewerkers. In diezelfde periode namen wij afscheid van 218 personen. Dat komt overeen met een fluctuatiepercentage (exclusief pensioenen en leerjongeren) van 12,5 % en een toename van 1,3 procentpunten ten opzichte van 2020. Het waren vooral arbeidscontracten van bepaalde duur die in 2021 tot hun einde kwamen, die de stijging van het fluctuatiepercentage verklaren.

 

Afb. 11: Fluctuatiepercentage

De belangrijkste oorzaak van uitval is ziekte
Ziekte was de meest voorkomende oorzaak van afwezigheden (82 %). Het percentage niet-gewerkte uren in 2021 bedraagt 3,8 % en is in vergelijking met vorig jaar 0,3 % gestegen. Dit is te wijten aan een toename van het aantal beroepsongevallen met een langdurig herstel door letsels aan kwetsbare lichaamsdelen (bijv. gewrichten in handen en voeten). 10 % van de niet-gewerkte uren kwam in 2021 door ongevallen in de vrije tijd (2020: 11 %). Voor de pandemie was dat cijfer ongeveer 15 %. Deze positieve ontwikkeling heeft volgens ons te maken met de beperkte sportieve activiteiten tijdens de lockdowns.
 

Afb. 12: Uitvalpercentage onderverdeeld volgens oorzaak

Ook kleine ongevallen leiden tot niet-gewerkte uren
In het jaar waarop dit verslag betrekking heeft, registreerde V-ZUG 89 werkongevallen. Dat komt neer op ca. 9500 niet-gewerkte uren, d.w.z. 0,27 % van het totaalaantal te werken uren (2020: 0,20 %). Ongeveer de helft daarvan kon worden beschouwd als kleine ongevallen (bijv. snijwonden of verstuikingen) met een afwezigheid van minder dan drie dagen. Veiligheid op de werkvloer blijft daarom een issue. Wij treffen doelgerichte maatregelen en instrueren en trainen onze leidinggevenden en medewerkers om hen bewust te maken van de gevaren op de werkvloer en hen beter inzicht te geven in hun eigen verantwoordelijkheid.
 

Afb. 13: Percentage niet-gewerkte uren veroorzaakt door werkongevallen

Stories - Gezonde en toegewijde medewerkers

Onze waarden tot leven wekken
Wij hebben als onderneming met een sterke traditie en een sterk merk diepgewortelde waarden en voor ons telt maar één doel: onze klanten geven wat we hen beloven, namelijk producten en diensten van absolute topkwaliteit. De beursnotering en de transformatie van onze onderneming noodzaakten ons om de visie, missie en basiswaarden van V-ZUG explicieter te formuleren. Maar wat betekent deze mission statement nu voor onze medewerkers tijdens hun dagdagelijkse werkdag?

“Onze strategie en waarden zijn geen loze woorden op papier. Ze moeten door ons allemaal tot leven gewekt worden,” zegt Christian Roth, chef Personeelsontwikkeling bij V-ZUG. Om deze mission statement in de praktijk te brengen, gaan we stapsgewijs tewerk op alle hiërarchische niveaus, waarbij we van iedereen vragen om zijn steentje bij te dragen. Om onze mission statement, die we in het voorjaar van 2021 helemaal klaar hadden, bij iedereen ingang te doen vinden, hebben we 'Ambassadeurs' opgeleid die samen met de afdelingschefs en hun teams 'Townhalls' maakten. “De medewerkers wisten het zeer te waarderen dat de directie hen actief betrok bij de besprekingen over de samenwerkingscultuur en de visie van het bedrijf,” vertelt Roth enthousiast.

Vanaf de zomer namen de vooraf geschoolde leidinggevenden met hun teams deel aan workshops om de mission statement in de praktijk te brengen. “In de workshops moesten ze zich de volgende vragen stellen: Hoe dragen wij bij tot deze missie? Hoe inspireert onze afdeling de klanten? Hoe implementeren wij de grondbeginselen van een samenwerking? En handelen wij wel duurzaam?,” vertelt Roth. De resultaten zien we nu terug in onze samenwerkingsstructuren, bijvoorbeeld in de leidraad voor medewerkersgesprekken en in de introductie van nieuwe teamleden. “De nauwe en zinvolle uitwisseling van ideeën heeft de relatie tussen de leidinggevenden en de medewerkers duidelijk verbeterd”, vertelt Roth heel enthousiast.„Als ambassadrice vond ik het heel erg inspirerend om te zien hoe de medewerkers hun taken integreerden in de visie en missie van de onderneming. Veel medewerkers zijn tijdens de workshops helemaal opengebloeid! Een medewerker van onze onderhoudsploeg stelde bijvoorbeeld dat het permanente onderhoud aan de installaties bijdraagt tot een energie- en kostenefficiënte productie en zodoende zorgde voor een duurzamere productie. Dat gevoel ook deel van de keten te zijn, werd verankerd.”

Carina Heuberger, coördinatrice Lean Management en Strategische projecten

 

Onze medewerkers aan het roer 
Hoe zit het met de tevredenheid bij onze medewerkers? Staan zij achter de directie en de samenwerkingscultuur van het bedrijf? En hoe goed informeren wij hen over de mogelijkheden rond persoonlijke beroepsontwikkeling? 

Deze vragen en nog veel meer kwamen in 2021 aan bod in de enquête onder de medewerkers. “Om te weten wat er wereldwijd op de werkvloer speelt, hielden wij deze enquête met meer dan 70 vragen voor de eerste keer voor de volledige V-ZUG-groep,” vertelt Christian Roth, directeur Personeelsontwikkeling, die samen met Fabian Britschgi, directeur Gezondheidszorg, verantwoordelijk was voor de enquête.

Aan de hand van het kerncijfer dat de werktevredenheid, het commitment en het engagement van de medewerkers vertegenwoordigt, kon V-ZUG zien dat er vooruitgang is geboekt ten opzichte van de vorige enquête. “V-ZUG wordt beschouwd als een stabiele werkgever waarin wij onszelf terugvinden en waar we trots op zijn dat we voor dit bedrijf mogen werken,” vat Britschgi de enquête samen. 

“Uiteraard willen we in de toekomst nog betere scores halen,” zegt Roth. De directie besliste om voor de thema's leiderschap, samenwerking, personeelsontwikkeling en salaris voor de hele Groep actie te ondernemen. Bovendien werd de afdelingschefs gevraagd om samen met hun teams werkpunten te definiëren. “Het leuke daaraan is dat de terugkoppeling van de medewerkers direct in de strategische ontwikkelingen wordt geïntegreerd, bijvoorbeeld in de nieuwe formulering van onze principes inzake leiderschap,” gaat Roth verder.

Britschgi heeft nog iets leuks te melden: “In 2021 kregen wij voor onze uitgebreide methodologie van onze medewerkersenquête het kwaliteitslabel  'Employeers We Trust'.” 

Opgelet: struikelgevaar!
Een moment van onoplettendheid, je haasten naar de volgende afspraak of een losliggende kabel... Er is niet veel nodig om te struikelen. Vaak heeft een val geen gevolgen, maar soms moet je toch naar het ziekenhuis of ben je zelfs voor langere tijd werkonbekwaam. Iedereen kent zo wel iemand of is zelf de dupe geweest.  Volgens de statistieken van de Zwitserse ongevallenverzekering SUVA zijn dit de meest voorkomende oorzaken van ongevallen. Kostprijs: circa 1,4 miljard CHF per jaar. Één op vier werkongevallen heeft te maken met een valpartij, meestal tijdens de wintermaanden of op trappen. 

Deze cijfers weerspiegelen zich ook in de cijfers van de werkongevallen bij V-ZUG. Cemal Yilmaz, directeur Kwaliteitszorg en verantwoordelijke voor de veiligheid op de werkvloer, wou daar iets aan doen en lanceerde daarom een campagne tegen struikelongevallen. Vanaf december 2021 zag je overal affiches, flyers en zelfs e-learningmodules om de medewerkers attent te maken op allerlei situaties met struikel- en valgevaar en hoe ze dit door hun eigen gedrag aan te passen en een aantal eenvoudige voorzorgsmaatregelen kunnen voorkomen. Bovendien werden er op alle trappen in de gebouwen van V-ZUG gebodsborden aangebracht die iedereen eraan herinneren dat ze de leuning moeten gebruiken. 

Hoewel de effecten van de preventiecampagne pas later duidelijk zullen worden, was Cemal Yilmaz zeer blij dat de campagne al heel snel enthousiast werd onthaald. Meer dan 235 medewerkers brachten de e-learningmodule tot een goed einde en namen deel aan de wedstrijd. Enkele afdelingen hebben hun veiligheidsinfrastructuur zelfs verbeterd. Wij verwachten dat deze gedragswijzigingen zich ook privé zullen doorzetten: “Mijn dochter imiteert mij en gebruikt nu ook al de leuning als ze de trap opgaat,” vertelt Yilmaz.

Bijdrage tot SDG 8 
Door de manier waarop wij de werkomgeving en de arbeidsovereenkomst vormgeven en banen creëren, oefenen wij een invloed uit op de SDG 8. Wij richten ons op de hoogste normen inzake personeelsbeheer en investeren in veilige en aantrekkelijke jobs en in de competenties van alle medewerkers en hun werkzekerheid op de arbeidsmarkt. Op die manier willen wij aan onze medewerkers interessante perspectieven aanreiken en in het bijzonder ook jonge mensen uitdagende leeropleidingen en spannende ontwikkelingsprojecten aanbieden. Diversiteit en gelijke kansen zijn zeer belangrijk voor ons. Wij nemen ook mensen met een beperking in dienst en gaan volop voor gelijk loon voor gelijkwaardig werk.
 

Downloads