Wettelijke vermeldingen

V-ZUG Ltd Industriestrasse 66 6300 Zug Zwitserland Tel.+41 58 767 67 67 E-mail [email protected]

Toepassingsgebied en geldigheid Tenzij anders vermeld op de website, op afzonderlijke webpagina's of andere onderdelen is V-ZUG Ltd, Industriestrasse 66, 6300 Zug, Zwitserland, de uitbater van deze website ("uitbater"). De onderstaande bepalingen zijn van toepassing op de toegang tot en het gebruik van de website (www.vzug.com), webpagina's en andere onderdelen van de V-ZUG groep. Deze bepalingen kunnen te allen tijde door de uitbater worden gewijzigd. De meest recente versie is de versie die van toepassing is.

Disclaimer De uitbater garandeert op geen enkele manier dat de beschikbaar gestelde informatie actueel, juist, volledig of kwalitatief is. De uitbater kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële of immateriële schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van de beschikbaar gestelde informatie of door het feit dat informatie te laat wordt gedeeld of ontbreekt. De uitbater kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van verkeerde of onvolledige informatie, behoudens dwingende bepalingen van het toepasselijke recht. De toegang tot en het gebruik van de website en zijn onderdelen, alsook het back-uppen of archiveren van verzonden gegevens zijn niet gewaarborgd. De uitbater waarborgt in geen geval dat de inhoud op www.vzug.com vrij is van virussen, wormen, trojans of andere schadelijke componenten. De aansprakelijkheid voor directe, indirecte of gevolgschade die de gebruiker of derde als gevolg van het gebruik van deze website lijdt, wordt in het kader van de wettelijke toelaatbaarheid uitgesloten.

Verwijzingen en links Bij directe en indirecte verwijzingen naar websites van derden (links) die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van V-ZUG Ltd liggen, is V-ZUG Ltd slechts aansprakelijk als het kennis had van de inhoud en als het technisch mogelijk en billijk was voor V-ZUG Ltd om het gebruik van illegale inhoud te verhinderen. V-ZUG Ltd verklaart uitdrukkelijk dat het op het tijdstip van de plaatsing van de links geen illegale inhoud op de gekoppelde websites vond. De auteur heeft geen invloed op de huidige en toekomstige vormgeving, inhoud of auteursrechten van de websites waarnaar er wordt gelinkt/verwezen. V-ZUG Ltd distantieert zichzelf, voor alle websites waarnaar gelinkt/verwezen wordt, bijgevolg van alle inhoud die na het plaatsen van de link veranderd werd. Enkel de uitbater van de website waarnaar er wordt gelinkt en dus niet de partij die naar de inhoud in kwestie linkt, is verantwoordelijk voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruiken of niet gebruiken van die informatie

Intellectueel eigendom en andere rechten Alles wat u op www.vzug.com leest, hoort of ziet is auteursrechtelijk beschermd en mag uitsluitend voor de hier of bij wet vastgelegde doeleinden worden gebruikt. Afgezien van dit toegelaten gebruik worden geen andere rechten overgedragen met betrekking tot de auteursrechtelijk beschermde materialen - noch door V-ZUG Ltd, noch door derden. De volledige of gedeeltelijke reproductie, het elektronisch of conventioneel doorzenden, wijzigen of gebruiken van de inhoud voor openbare of commerciële doeleinden kan alleen plaatsvinden na schriftelijke goedkeuring van V-ZUG Ltd. U heeft ook schriftelijke toestemming nodig van V-ZUG Ltd als u wilt verwijzen/een link plaatsen naar onze websites.

Beoordeling van producten, diensten en recepten V-ZUG Ltd behoudt zich het recht voor om teksten met seksistische of racistische inhoud, alsook teksten die in strijd zijn met persoonlijke of andere wettelijke rechten te verwijderen. V-ZUG Ltd zal niet communiceren over de beslissing om teksten of beoordelingen te verwijderen.

Gegevensbescherming V-ZUG Ltd verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de privacyverklaring van V-ZUG. U kunt de privacyverklaring bekijken via https://www.vzug.com/nl/nl/privacystatement .