Privacyverklaring

Versie van 07.02.2022

Deze privacyverklaring geeft uitleg bij de verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens door de vennootschappen van V-ZUG-groep en hun vestigingen (gezamenlijk V-ZUG), voor zover deze niet zijn geregeld door andere privacyverklaringen of op te maken zijn uit de omstandigheden of wettelijk geregeld zijn. Onder persoonsgegevens worden alle gegevens verstaan die betrekking hebben op een bepaalde of identificeerbare persoon.

Deze privacyverklaring licht in hoofdstuk I toe hoe persoonsgegevens in principe worden verwerkt bij de V-ZUG-groep. In hoofdstuk II vindt u de specifieke uiteenzettingen voor verschillende activiteitendomeinen (bv. webshops, nieuwsbrieven enz.), evenals uiteenzettingen voor de gegevensverwerking in verband met het gebruik van V-ZUG-apps.

I. Algemeen

1. Verantwoordelijken, functionaris voor gegevensbescherming, vertegenwoordiger

Elke website (inclusief webshops en minisites voor speciale acties), elke zichtbaarheid op sociale netwerken, multimediaportalen, chatbots en elke app van V-ZUG (telkens een website), heeft - voor zover persoonsgegevens worden verzameld - binnen V-ZUG een verantwoordelijke in de zin van art. 4, lid 7 van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (resp. vergelijkbare bepalingen in andere toepasselijke privacywetten). Tenzij iets anders is vermeld op de website (in het impressum, de gebruiksvoorwaarden enz.) of in hoofdstuk II, is dat V-ZUG AG, Industriestrasse 66, 6300 Zug, Schweiz. Voor zover met V-ZUG via andere kanalen wordt gecommuniceerd (e-mail, brief, telefoon, audio- en videoconferentie enz.), is de respectievelijke vennootschap of vestiging van V-ZUG de verantwoordelijke, voor zover de communicatie niet in het kader van een activiteit plaatsvindt, waarvoor V-ZUG in deze privacyverklaring of elders een specifieke verantwoordelijke heeft vastgelegd. Voor zover een vennootschap of vestiging van V-ZUG persoonsgegevens van een andere vennootschap of vestiging van V-ZUG meedeelt voor eigen doeleinden, wordt deze eveneens verantwoordelijke in de zin van art. 4, lid 7 van de AVG. Een lijst van alle vennootschappen en vestigingen van V-ZUG vindt u hier. V-ZUG heeft geen functionaris voor gegevensbescherming in de zin van art. 37 AVG aangesteld. Eventuele vragen, claims of inlichtingen in verband met het privacyrecht moeten worden gericht aan het volgende aanspreekpunt: [email protected]. Voor gevallen waarin een bedrijf van V-ZUG dat persoonsgegevens verwerkt, niet in de EU of de EER is gevestigd en de gegevensverwerking verband houdt met een aanbod van goederen of diensten aan betrokkenen in de EU of de EER, evenals voor gevallen waarin het gedrag van betrokkenen in de EU of de EER waargenomen wordt, is de volgende vertegenwoordiger binnen de Unie aangewezen in overeenstemming met artikel 27 van de AVG: V-ZUG Europe BVBA, Evolis 102, 8530 Harelbeke-Kortrijk, België. Voor gevallen waarin een bedrijf van V-ZUG dat persoonsgegevens verwerkt, zich niet in het Verenigd Koninkrijk bevindt en de gegevensverwerking verband houdt met een aanbod van goederen of diensten aan betrokkenen in het Verenigd Koninkrijk, evenals voor gevallen waarin het gedrag van betrokkenen in het Verenigd Koninkrijk waargenomen wordt, is de volgende vertegenwoordiger in het Verenigd Koninkrijk aangewezen in overeenstemming met artikel 27 van de Engelse GDPR: V-ZUG UK Ltd., 1 Pancras Square, Kings Cross, London, Verenigd Koninkrijk N1C 4AG.

2. Verwerking van persoonsgegevens

V-ZUG verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van:

 • bezoekers van haar website die al dan niet geregistreerd zijn bij V-ZUG;

 • contactpersonen en medewerkers van dienstverleners, leveranciers, handelaars, verkopers en aanbieders van producten en productonderdelen van V-ZUG;

 • klanten, kopers en ontvangers/begunstigden van of geïnteresseerden in de producten en diensten (inclusief garantie-, herstellings- en servicediensten) van V-ZUG resp. haar contactpersonen en medewerkers;

 • contactpersonen en medewerkers van handelspartners en verbonden ondernemingen, arbeidsbemiddelaars en uitzendbureaus (evenals uitzendkrachten) en andere handels- en economische partners;

 • aandeelhouders en vruchtgebruikers of houders van andere rechten op aandelen van de V-ZUG Holding AG alsook andere stakeholders;

 • bestemmelingen van adhoc-informatie en nieuwsbrieven van V-ZUG;

 • deelnemers aan wedstrijden, marktonderzoeken en enquêtes die door V-ZUG worden georganiseerd;

 • deelnemers aan cursussen, seminars en andere trainingen en scholingen die worden georganiseerd door V-ZUG;

 • gebruikers van de wifi die wordt aangeboden door V-ZUG in de winkels, toonzalen, bedrijfslokalen en andere locaties;

 • bestellers en gebruikers van de klantenkaarten en getrouwheidskaarten van V-ZUG; en

 • geregistreerde deelnemers aan klantenprogramma's van V-ZUG (KLANTENPROGRAMMA);

(gezamenlijk 'handelspartners').

De persoonsgegevens van de handelspartners worden door de betrokken personen in principe rechtstreeks verzameld in het kader van het gebruik van de websites, bij vraag naar of aankoop van producten of diensten, het schrijven van recensies en verslagen, de deelname aan wedstrijden, marktonderzoeken en andere enquêtes, in winkels, verkooppunten of op evenementen van V-ZUG of erkende handelaars van V-ZUG of in rechtstreekse communicatie met V-ZUG via e-mail, telefoon, audio- en videoconferentie of een ander kanaal. Ze kunnen echter ook onrechtstreeks worden verzameld, bijvoorbeeld wanneer zaken voor een handelspartner of voor levering aan hem door een andere handelspartner worden uitgevoerd (bv. in het kader van een garantie, een herstelling of andere service), op aanbeveling van derden (bv. aanbeveling door een bekende van de handelspartner) of door het inwinnen of bijkopen van aanvullende gegevens van derde gegevensbronnen (bv. sociale media, adreshandelaars, verstrekkers van economische berichtgevingen enz.).

V-ZUG verwerkt in het bijzonder de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens en contactinformatie: Daarbij horen in het bijzonder, maar niet uitsluitend, voor- en achternaam, adres, verblijfplaats, telefoonnummer, e-mailadres, leeftijd, geboortedatum, geslacht, burgerlijke stand, familieleden, gegevens van een eventueel tweede contactpersoon, foto, gegevens over de functie, gegevens over het handelsverkeer tot nog toe met deze personen, gegevens over zakelijke transacties, aanvragen, offertes, aanbiedingen, voorwaarden en contracten, gegevens over professionele of andere interesses van de personen;

 • Gegevens die verband houden met de dienstverlening, levering en verkoop evenals bestellingen en aankoop: Daarbij horen in het bijzonder, maar niet uitsluitend, betalingsgegevens, details van kredietkaarten en andere betaaldetails, facturatie- en leveringsadres, geleverde en verkochte evenals bestelde en gekochte producten en diensten, gegevens over vragen, klachten en afwijkingen van producten en diensten resp. de daarvoor afgesloten contracten zoals garantiegevallen, herroepingen en geschillen, gegevens over handelspartners die voor V-ZUG geblokkeerd zijn enz.;

 • Gegevens die verband houden met de marketing van producten en diensten: Daarbij horen in het bijzonder, maar niet uitsluitend, gegevens over marketingactiviteiten zoals het ontvangen van nieuwsbrieven, opt-ins en opt-outs voor nieuwsbrieven, ontvangen documenten, uitnodigingen en deelname aan evenementen en speciale activiteiten (voor zover deze geen deel uitmaken van een klantenprogramma), persoonlijke voorkeuren en interesses enz.;

 • Gegevens die verband houden met het gebruik van de websites: Daarbij horen in het bijzonder, maar niet uitsluitend, IP-adres en andere identificatiemiddelen (bv. gebruikersnaam op sociale media, MAC-adres van de smartphone of computer, cookies, web beacons, pixel tags, logbestanden, local shared objects (flash cookies) of andere technologieën die geautomatiseerd persoonsgegevens verzamelen), datum en tijdstip van het bezoek of het gebruik van de website, opgevraagde pagina's en inhouden, verwijzende websites enz.;

 • Gegevens van aandeelhouders en personen die recht hebben op aandelen en de betreffende communicatie: Daarbij horen in het bijzonder, maar niet uitsluitend, aantal aandelen, overdracht van aandelen, rechten met betrekking tot aandelen, effectenrekening, bankrekening voor dividenden, favoriete communicatiekanaal, correspondentie, taal van de correspondentie en communicatie met V-ZUG (met inbegrip van registraties van de communicatie) enz.;

 • Gegevens die voor een klantenprogramma worden verzameld: Lidmaatschapsnummer, toegangsgegevens (inclusief wachtwoorden), taalkeuze, nummer van de cadeaubon, datum en duur van het lidmaatschap, betaalgegevens van de klant of een eventuele derde persoon, gegevens over de begunstigde, aantal bezoeken aan de website, aankoophistoriek, gekochte producten enz. (als klantenprogramma's gelden naast de traditionele klantenbindingsprogramma's ook alle websiteaccounts, activiteiten en evenementen waarvoor een handelspartner zich registreert met zijn persoonsgegevens en zo een overeenkomstig contract afsluit met V-ZUG);

(gezamenlijk 'gegevens van handelspartners').

3. Doel van de verwerking en rechtsgrond

V-ZUG kan de gegevens van handelspartners, voor zover toegestaan volgens het toepasselijke recht, in het bijzonder, maar zonder ertoe beperkt te zijn, voor de volgende doeleinden verwerken:

 • In samenhang met aangeboden producten en diensten, contractafsluiting (in het bijzonder aan- en verkoop van producten en diensten), afwikkeling van contracten (in het bijzonder aankoop-, levering- en afnamecontracten en contracten over de deelname aan klantenprogramma's en evenementen) of andere handelsrelaties, onderhoud en ontwikkeling van relaties met handelspartners en aandeelhouders of andere rechthebbenden of belanghebbenden met betrekking tot aandelen van de V-ZUG Holding AG (meer bepaald uitnodigingen voor en het organiseren van evenementen, activiteiten en acties voor en met handelspartners), communicatie, klantendienst en helpdesk (in het bijzonder bestellingen en aanvragen), marketing-, reclame- en verkoopacties (inclusief nieuwsbrieven en promotie-acties);

 • Beheer van de gebruikers van de websites en andere activiteiten waaraan handelspartners meewerken, beheer en verdere uitbouw van de websites (inclusief de terbeschikkingstelling van functies die identificatiemiddelen of andere persoonsgegevens veronderstellen) en andere IT-systemen, identiteitscontroles;

 • Kwaliteitscontrole, marktonderzoek, verdere ontwikkeling van producten en diensten, opmaak van statistieken, budgetten, aantekeningen en managementinformatie en andere verslagen over handelspartners, transacties en activiteiten, aanbiedingen en andere zakelijke aspecten van V-ZUG met het oog op de bedrijfsvoering en ontwikkeling van de onderneming, haar aanbod en activiteiten, projectbeheer;

 • Bescherming van handelspartners, medewerkers en andere personen en bescherming van gegevens, geheimen en activa van V-ZUG die haar zijn toevertrouwd, veiligheid van de systemen en gebouwen van V-ZUG;

 • Naleving van de juridische en regelgevende vereisten (in het bijzonder wat betreft het aandelenrecht en beursrecht en regelgeving, ad-hocinformatie enz.) en interne regels van V-ZUG, opvolging en uitoefening van allerlei rechten, verdediging van rechtsclaims, burgerlijke procesvoering, klachten, bestrijding van fraude en misbruik, voor gerechtelijke onderzoeken of processen en om vragen van instanties te beantwoorden;

 • Verkoop of overname van bedrijfstakken, vennootschappen of onderdelen van vennootschappen en andere vennootschapsrechtelijke transacties en daarmee verbonden de overdracht van gegevens van handelspartners;

 • Voor andere doeleinden, voor zover een wettelijke plicht de verwerking vereist of die op het ogenblik van de gegevensverzameling uit de omstandigheden bleek of was gemeld;

(gezamenlijk 'het verwerkingsdoel').

V-ZUG gebruikt de gegevens van handelspartners voor het verwerkingsdoel op basis van de volgende rechtsgronden:

 • contractvervulling;

 • vervulling van een gerechtelijke plicht door V-ZUG;

 • toestemming van de handelspartners (enkel voor zover een verwerking gebeurt op concreet verzoek van V-ZUG en op elk ogenblik door de handelspartner kan worden herroepen, bijvoorbeeld het ontvangen van nieuwsbrieven waarvoor de handelspartner zich heeft aangemeld);

 • rechtmatige belangen van V-ZUG, in het bijzonder;

 • verkoop en levering van producten en diensten, ook met betrekking tot personen die niet rechtstreeks contractanten zijn (zoals bijv. begunstigde personen);

 • reclame en marketing;

 • efficiënte klantenondersteuning, contactonderhoud en overige communicatie met handelspartners, ook buiten de contractafwikkeling;

 • natrekken van gedrag, activiteiten en behoeften, marktonderzoeken van, met en over handelspartner(s);

 • efficiënte verbetering van bestaande producten en diensten en ontwikkeling van nieuwe producten en diensten;

 • efficiënte bescherming van handelspartners en andere personen en bescherming van gegevens, geheimen en activa van V-ZUG die haar zijn toevertrouwd, veiligheid van de systemen en gebouwen van V-ZUG;

 • een continue, veilige en efficiënte organisatie van de bedrijfsvoering, inclusief een veilig en efficiënt beheer en succesvolle verdere uitbouw van de websites en andere IT-systemen;

 • zinvolle bedrijfsvoering en -ontwikkeling;

 • succesvolle verkoop of overname van bedrijfstakken, vennootschappen of delen van vennootschappen en andere vennootschapsrechtelijke transacties;

 • naleving van de juridische en regelgevende vereisten en interne regels van V-ZUG;

 • belang bij de preventie van fraude, misdrijven en misdaden, evenals bij onderzoeken in samenhang met dergelijke delicten of ander ongepast gedrag, behandeling van juridische klachten en procedures tegenover V-ZUG, medewerking aan rechtszaken en samenwerking met instanties, en verder de inwerkingtreding, uitoefening of verdediging van rechtsaanspraken.

V-ZUG kan gegevens van al dan niet geregistreerde bezoekers van de websites verwerken, voor zover toegestaan volgens het toepasselijke privacyrecht, - in het bijzonder voor de doeleinden van het bedrijf en de verdere uitbouw van de websites (inclusief de terbeschikkingstelling van functies die identificatiemiddelen of andere persoonsgegevens veronderstellen), voor statistische analyses over het gebruik van de websites en ook voor de bestrijding van misbruiken, voor gerechtelijke onderzoeken of procedures en om vragen van instanties te beantwoorden. Zij doet dat op dezelfde basis als hiervoor uiteengezet voor gegevens van handelspartners.

Alle verwerkingsdoeleinden gelden voor de hele V-ZUG-groep, d.w.z. niet alleen voor de vennootschap die de persoonsgegevens oorspronkelijk heeft vergaard. Alle gegevens van handelspartners worden vergaard voor de doeleinden van alle vennootschappen van V-ZUG.

De verwerking en het gebruik van persoonsgegevens voor andere doeleinden dan diegene waarvoor zij verzameld werden, gebeuren uitsluitend in het kader van de toepasselijke wettelijke regels of voor zover noodzakelijk met toestemming van de betrokkene.

4. Openbaarmaking van gegevens aan derden en overdracht van gegevens naar het buitenland

V-ZUG kan de gegevens van handelspartners – voor zover toegestaan volgens het toepasselijke recht – doorgeven aan de volgende categorieën van derden die de gegevens van handelspartners verwerken voor het verwerkingsdoel in opdracht van V-ZUG of voor eigen doeleinden:

 • dienstverleners (binnen V-ZUG en ook extern die actief zijn in termen van ondersteuning en dienstverlening), inclusief verwerkers in opdracht;

 • handelaars, leveranciers en andere handelspartners;

 • klanten en afnemers van producten en diensten van V-ZUG;

 • lokale, nationale en buitenlandse instanties en diensten alsook beurzen en de bijbehorende toezichthoudende en handhavingsinstanties (inclusief SIX Exchange Regulation AG, de Zwitserse toezichthouder op de financiële markt FINMA, rechtshandhavingsinstanties en rechtbanken);

 • media en privéverslaggevers;

 • publieke doeleinden, inclusief bezoekers van websites en socialemediakanalen van V-ZUG;

 • vakorganisaties, verenigingen, organisaties en andere organen;

 • concurrenten;

 • kopers of geïnteresseerden in de overname van bedrijfstakken, vennootschappen of andere onderdelen van V-ZUG;

 • andere partijen in mogelijke of daadwerkelijke rechtszaken;

 • andere vennootschappen van de V-ZUG-groep.

(gezamenlijk 'derden').

V-ZUG kan gegevens van handelspartners binnen de V-ZUG-groep evenals aan derden in elk land op aarde doorgeven, in het bijzonder in alle landen waar V-ZUG vertegenwoordigd is door vennootschappen van de groep, filialen, toonzalen en showrooms en vertegenwoordigers of verkopers, evenals de landen waar de dienstverleners van V-ZUG hun gegevens verwerken. Worden gegevens doorgestuurd  naar een land zonder gepaste gegevensbescherming, dan waarborgt V-ZUG een gepaste bescherming door middel van technische en organisatorische maatregelen en verregaande contractuele garanties, bijvoorbeeld op basis van een internationale overeenkomst; de bepalingen inzake gegevensbescherming in een overeenkomst tussen V-ZUG en die verwerker in opdracht die vooraf aan de Zwitserse functionaris voor gegevensbescherming en privacy (eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter (EDÖB)) werden meegedeeld; de momenteel geldende EU-standaardcontractclausules; standaardcontractclausules die de EDÖB vooraf heeft goedgekeurd, opgesteld of erkend; bindende privacyvoorschriften binnen het bedrijf, die de EDÖB of een andere bevoegde toezichthouder van een land dat een passende bescherming waarborgt vooraf heeft goedgekeurd of andere passende garanties naar toepasselijk privacyrecht. Indien dergelijke garanties ontbreken, baseert V-ZUG zich op de uitzondering van de toestemming, de contractafwikkeling, de vaststelling, uitoefening of uitvoering van rechtsaanspraken, zwaarder wegende openbare belangen, van de door de handelspartner openbaar gemaakte gegevens of omdat het nodig is om de integriteit van deze personen te beschermen. De handelspartner kan bij het aanspreekpunt vermeld onder hoofdstuk I, punt 1 een kopie van de contractuele garanties verkrijgen of bij hem vernemen waar hij een dergelijke kopie kan verkrijgen. V-ZUG behoudt zich het recht voor om dergelijke kopieën te anonimiseren om redenen die verband houden met gegevensbescherming en geheimhouding.

5. Bewaring van gegevens

V-ZUG bewaart contractuele gegevens van de handelspartners tijdens de duur van de contractrelatie en tot tien jaar na afloop ervan, tenzij in bepaalde gevallen een langere wettelijke bewaarplicht bestaat die om redenen van bewijsvoering vereist is, of indien een andere uitzonderingsreden bestaat die geldig is volgens het toepasselijke recht, of een eerdere verwijdering is aangewezen (namelijk omdat de gegevens niet meer nodig zijn of V-ZUG verplicht is om ze te verwijderen). Voor bedrijfsgegevens die gegevens van handelspartners bevatten (bijv. protocollen, logbestanden), gelden normaliter kortere bewaartermijnen. Bedrijfsdocumenten, inclusief communicatie, worden zolang bewaard als V-ZUG er belang bij heeft (in het bijzonder een belang bij bewijsvoering in geval van claims, documentatie of naleving van bepaalde wettelijke en andere richtlijnen, een belang bij niet-persoonsgebonden analyse) of ertoe verplicht is (contractueel, wettelijk of op grond van andere richtlijnen). Voorbehouden blijven wettelijke plichten met betrekking tot een anonimisering of pseudonimisering van gegevens.

6. Cookies, Google Analytics en sociale media plug-ins

V-ZUG maakt op haar website gebruik van cookies. Cookies zijn een wijd verspreide techniek, waarbij aan de browser van de gebruiker van een website een kenteken wordt toegewezen dat wordt opgeslagen en op verzoek zichtbaar wordt. V-ZUG maakt gebruik van zogenaamde sessiecookies die na afloop van het bezoek aan een website automatisch worden verwijderd en die ervoor zorgen dat de server de link met de gebruiker kan behouden (en bijv. de inhoud van het winkelmandje niet verloren gaat) zolang de gebruiker de website bezoekt. Anderzijds kunnen zogenaamde permanente cookies worden gebruikt die pas na een bepaalde duur, gedefinieerd per website (bijv. twee jaar na het laatste bezoek), worden verwijderd. Permanente cookies dienen om de instellingen van de gebruiker (bijv. taal) gedurende meerdere sessies op te slaan of om automatisch inloggen mogelijk te maken. Cookies die niet absoluut noodzakelijk zijn voor de goede werking van de website worden slechts verwerkt in het kader van de van toepassing zijnde wettelijke regels of, voor zover noodzakelijk, met toestemming van de betrokkene (zie deel I, punt 8). De gebruiker van een website kan het gebruik van cookies in diens browser blokkeren of deze daar verwijderen. Dit kan het gebruik van de website onder bepaalde omstandigheden bemoeilijken of beperken.

Indien V-ZUG reclame van derden plaatst op een website (bijv. reclamebanners) of eigen reclame wil laten verschijnen op websites van derden, kunnen ook cookies van firma's die hierin gespecialiseerd zijn, worden gebruikt. Zij ontvangen van V-ZUG geen persoonsgegevens, d.w.z. zij plaatsen bij de gebruikers van de websites alleen een permanente cookie om hen als dusdanig te herkennen en ze doen dat uitsluitend voor doeleinden in naam van V-ZUG. Op die manier is het mogelijk dat V-ZUG op externe websites gerichte reclame van V-ZUG kan tonen aan deze personen. De beheerders van de externe sites ontvangen eveneens geen persoonsgegevens van V-ZUG.

V-ZUG kan op de websites PIWIK (https://piwik.org), Google Analytics of vergelijkbare diensten inzetten. Dat is een dienstverlening van een derde die zich in eender welk land op aarde kan bevinden (in het geval van Google Analytics van Google Inc. in de VS, www.google.com), waarmee V-ZUG het gebruik van een website kan meten en analyseren. Daarvoor worden eveneens permanente cookies gebruikt die de dienstverlener plaatst. De dienstverlener krijgt van V-ZUG geen persoonsgegevens (en bewaart ook geen IP-adressen), maar kan het gebruik van de websites door de bezoeker volgen, deze gegevens koppelen aan gegevens van andere sites die de bezoeker heeft bezocht en die eveneens worden gevolgd door dienstverleners, en deze bevindingen gebruiken voor eigen doeleinden (bijv. gerichte reclame). Voor zover de gebruiker zich zelf heeft geregistreerd bij de dienstverlener, kent de dienstverlener zijn identiteit. De verwerking van zijn persoonsgegevens door de dienstverlener gebeurt dan onder de verantwoordelijkheid van de dienstverlener volgens diens privacybepalingen. V-ZUG ontvangt van de dienstverlener gegevens over het gebruik van de websites.

V-ZUG kan op de websites remarketingfuncties van Google integreren en gebruiken om reclame te maken voor producten en diensten van V-ZUG. Deze functie dient om bezoekers van de website in het kader van het reclamenetwerk van Google voor hen interessante advertenties van V-ZUG te tonen. Daarvoor worden opnieuw cookies gebruikt, geplaatst door de dienstverlener. Daarbij worden alle gegevens anoniem geregistreerd, zodat ze niet kunnen worden herleid tot een concrete persoon. De voorinstellingen van de websites van V-ZUG zijn zo geconfigureerd dat de geïntegreerde technologieën uitgeschakeld zijn. Wordt een bezoeker van de websites van V-ZUG doorgestuurd naar Google, dan gelden de privacybepalingen van Google. Wijzigingen aan de instellingen van de remarketingfunctie van Google kunt u aanbrengen op https://www.google.com/settings/ads.

V-ZUG kan op websites remarketingtags van Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, VS integreren en gebruiken. De voorinstellingen van de websites van V-ZUG zijn zo geconfigureerd dat de geïntegreerde remarketingtags uitgeschakeld zijn. Na selectie en inschakeling van de remarketingtags wordt een rechtstreekse verbinding tot stand gebracht tussen de browser van de bezoeker van de website en de Facebook-server. Facebook ontvangt zo het IP-adres van de bezoeker en derhalve de informatie dat de bezoeker de overeenkomstige website heeft bezocht. Dit laat Facebook toe om de bezoeker van de website van V-ZUG te koppelen aan een eventuele Facebook-gebruikersaccount van de bezoeker van de website van V-ZUG. V-ZUG kan dergelijke informatie gebruiken om Facebook Ads te tonen. Wordt een bezoeker van de websites van V-ZUG doorgestuurd naar Facebook, dan gelden de privacybepalingen van Facebook. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring van Facebook op https://www.facebook.com/about/privacy/. V-ZUG kan op de websites verder zogenaamde plug-ins (ook Add-ons) van sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, Whatsapp, LinkedIn, YouTube, Google+, Google-Maps, Pinterest of Instagram of van handelspartners gebruiken, of RSS-Feeds of grafieken van andere websites integreren. De voorinstellingen van de websites zijn opnieuw zo geconfigureerd dat de plug-ins en andere geïntegreerde technologieën uitgeschakeld zijn. De gebruiker moet ze dus zelf inschakelen. Als hij dat doet, kunnen de beheerders van de sociale netwerken en derde diensten een rechtstreekse verbinding tot stand brengen met de gebruiker, terwijl hij op de websites is en weten dat hij zich daar bevindt en deze informatie analyseren. De verwerking van zijn persoonsgegevens door de beheerder van het sociale netwerk gebeurt dan onder de verantwoordelijkheid van deze beheerder volgens diens privacybepalingen. V-ZUG ontvangt geen gegevens van de beheerders van deze sociale netwerken.

7. Promotie-acties

V-ZUG kan persoonsgegevens van handelspartners met hun toestemming (voor zover die naar het toepasselijke recht vereist is) of om andere geldige redenen die verband houden met de gegevensbeschermingswetgeving, gebruiken om handelspartners informatie over goederen of diensten toe te zenden (promotie-acties, bijvoorbeeld marketingberichten, wedstrijden of campagnes). De promotie-acties kunnen, met name op de websites van V-ZUG, websites van derden, via nieuwsbrieven, per e-mail en per post (cf. hiervoor hoofdstuk II, art. 4.) en/of op sociale netwerken lopen, mits het toepasselijke recht wordt nageleefd. Meer informatie vindt u in de informatie bij de afzonderlijke promotie-acties.

8. Rechten van de betrokkene bij de handelspartners

Elke betrokken persoon heeft ten overstaan van V-ZUG recht op informatie over persoonsgegevens die hem betreffen. Bovendien heeft hij het recht om van V-ZUG de rectificatie, verwijdering en beperking te vragen van persoonsgegevens die hem betreffen. Hij heeft ook het recht om verzet aan te tekenen tegen dergelijke verwerking van zijn persoonsgegevens. Indien de verwerking van persoonsgegevens stoelt op de instemming, kan de instemming op elk ogenblik worden herroepen door de betrokkene. In landen van de EU resp. de EER heeft de betrokken persoon in bepaalde gevallen het recht om de gegevens die worden gegenereerd bij het gebruik van online diensten, in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar of elektronisch formaat te ontvangen, wat het verdere gebruik en de overdracht mogelijk maakt. Vragen in verband met deze rechten moeten worden gericht aan de functionaris voor gegevensbescherming of het aanspreekpunt volgens hoofdstuk I 1. V-ZUG behoudt zich het recht voor om de rechten van de betrokken persoon in het kader van het telkens toepasselijke recht te beperken, en bijvoorbeeld geen volledige informatie te geven of gegevens niet te verwijderen.

Wanneer V-ZUG geautomatiseerd een beslissing neemt over een bepaalde persoon, die juridische gevolgen heeft voor de betrokken persoon of hem op vergelijkbare wijze aanzienlijk benadeelt, dan kan de betrokkene zich bij V-ZUG wenden tot een bevoegde persoon en hem vragen om de beslissing te herbekijken, of vragen dat de beoordeling opnieuw wordt uitgevoerd, voor zover het toepasselijke recht dat voorziet. In dit geval kan de betrokkene bepaalde, geautomatiseerde diensten in bepaalde omstandigheden niet meer gebruiken. De betrokkene wordt dan over dergelijke beslissingen achteraf of afzonderlijk vooraf geïnformeerd.

Elke betrokkene heeft het recht om bij de bevoegde instantie voor gegevensbescherming een klacht neer te leggen.

9. Wijziging van de privacyverklaring

V-ZUG kan deze privacyverklaring op elk ogenblik zonder voorafgaande aankondiging of mededeling aanpassen. Hiervoor geldt de telkens actuele versie die op de website gepubliceerd is. Voor zover de privacyverklaring deel uitmaakt van een overeenkomst met handelspartners, kan V-ZUG hen in het geval van een actualisering op de hoogte brengen van de wijziging via e-mail of via een ander gepast kanaal. Indien binnen 30 dagen geen verzet wordt aangetekend, geldt de nieuwe privacyverklaring als overeengekomen. Wordt wel verzet aangetekend, dan kan V-ZUG de overeenkomst buitengewoon en zonder opzegtermijn ontbinden.

II. Bijzonderheden

De volgende uiteenzettingen vormen een aanvulling bij het algemene gedeelte voor specifieke activiteiten van V-ZUG. In geval van tegenspraak hebben de onderstaande uiteenzettingen voorrang op de bepalingen van het algemene gedeelte.

1. Webshops

In de webshops van V-ZUG kan de kredietwaardigheid van een handelspartner die een bestelling plaatst, geautomatiseerd worden beoordeeld om op basis van die beslissing een aankoop op factuur aan te bieden, voor zover deze betalingsoptie wordt aangeboden. De kredietwaardigheid wordt in deze gevallen gecontroleerd aan de hand van een opvraging bij een extern ratingbureau. Dit bureau deelt V-ZUG de solvabiliteitsscore van de handelspartner mee, die is vastgesteld op basis van verzamelde gegevens over betalingservaringen van de handelspartner, zijn schulden- en faillissementsrechtelijke historiek en eventuele geregistreerde beperkingen van de handelingsbekwaamheid. Onder een bepaalde score is een betaling op factuur geen optie meer. Als een handelspartner het hier niet mee eens is, dan kan hij zich tot het volgende aanspreekpunt wenden: [email protected]. De webshops van V-ZUG kunnen ook automatisch beslissen over de afsluiting van koopovereenkomsten. V-ZUG beschouwt dit echter niet als geautomatiseerde individuele besluitvorming in de zin van de toepasselijke Zwitserse of Europese privacywet. Wil een handelspartner geen automatische contractafsluiting, dan staat het hem vrij om zich voor de aankoop van producten en diensten van V-ZUG te wenden tot de winkels die worden uitgebaat door V-ZUG of haar handelaars.

2. Winkels

Als winkels gelden met name, maar niet uitsluitend, beursstanden, verkooppunten en -ruimten, inkoop-, bedrijfs- en productiesites waar producten en diensten van V-ZUG worden tentoongesteld, getoond, aangeboden, gecommercialiseerd, verkocht of waar hierover informatie, advies of aanbevelingen worden gegeven. Als winkels gelden ook verkooppunten van handelspartners (in het bijzonder distributeurs). In het kader van bezoeken aan dergelijke winkels kan V-ZUG rechtstreeks of via de handelspartners persoonsgegevens verzamelen. Daarbij horen in het bijzonder, maar niet uitsluitend, naam, adres, telefoonnummer, e-mail enz.

3. Service

Om prestaties in het kader van bestellingen, leveringen, installaties, montages, ijkingen, afnames (FAT/SAT), garantiegevallen, dienstverlening en ondersteuning, onderhoud, andere vragen of verzending van informatiemateriaal (nieuwsbrief, productinformatie, evenementen enz.) te kunnen leveren, verwerkt V-ZUG persoonsgegevens. Daarbij horen in het bijzonder, maar niet uitsluitend, naam, adres, telefoonnummer, e-mail enz. De verwerking is bedoeld voor doeleinden die product-, klanten- en ook kwaliteitscontrole betreffen.

4. Nieuwsbrieven en reclamebanners

V-ZUG kan handelspartners nieuwsbrieven en andere commerciële communicatie versturen over haar producten en diensten. Bij bestaande handelspartners behoudt V-ZUG zich ook zonder voorafgaande toestemming dat recht voor in het kader van het toepasselijke recht, maar deze handelspartners kunnen op elk ogenblik verzet aantekenen tegen een verdere verzending. In andere gevallen zal V-ZUG een dergelijke communicatie alleen versturen nadat de handelspartner daar eerst om heeft gevraagd (bijv. aanmelding nieuwsbrieven via websiteaccount, dubbele opt-in). In het kader van de verzending van een nieuwsbrief kan V-ZUG, voor zover toegelaten door het toepasselijke recht, meettools en andere identificatiemiddelen, bv. tracking pixels of web beacons gebruiken. V-ZUG meet of en wanneer een e-mail geopend werd en welke gekoppelde inhoud aangeklikt of gedownload werd (de zogenaamde newsletter tracking). De handelspartner kan dit echter in zijn mailprogramma blokkeren. Daarbij worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: e-mailadres, IP-adres. Deze gegevens worden verwerkt om de doeltreffendheid van de nieuwsbrief te berekenen en gerichter inhoud voor handelspartners samen te stellen.De verzending van de nieuwsbrief en andere commerciële communicatie kan op elk ogenblik worden geblokkeerd op de desbetreffende website of via de link die wordt meegestuurd in elke nieuwsbrief. De afmelding voor een nieuwsbrief beëindigt evenwel niet noodzakelijk ook de verzending van andere nieuwsbrieven. Bij een bezoek aan de websites kan het gebeuren dat gepersonaliseerde reclame wordt getoond in webbanners. Elke reclamebanner die wordt getoond aan de handelspartner, bevat producten van de website die de handelspartner reeds eerder heeft bezocht. De reclame wordt gegenereerd door V-ZUG via cookies (cf. hoofdstuk I punt 6).

5. De app Begeleid koken

Wanneer u de app Begeleid Koken ('de app') voor het eerst gebruikt, kunt u als geschenk een bijpassende HOTPAN® Comfort 2 Liter met Bluetooth van Kuhn Rikon ontvangen van V-ZUG. De actie is beperkt tot één HOTPAN® per serienummer of kookveld en is bovendien slechts tijdelijk. Als u het geschenk graag ontvangt, dan vult u het formulier daarvoor in. U ontvangt dan een vouchercode die u kunt gebruiken in de webshop van Kuhn Rikon. Wanneer u het formulier invult en uw gegevens bevestigt door op de link in de e-mail te klikken (double opt-in), gaat u ermee akkoord dat uw aanspreektitel, voor- en achternaam, adres en e-mailadres (verplicht veld) worden verwerkt, als u die heeft opgegeven.

Onder het formulier kunt u ook aangeven of V-ZUG uw persoonsgegevens mag verwerken voor marketingdoeleinden, in het bijzonder om u nieuwsbrieven te sturen (zie hoofdstuk II, punt 4). V-ZUG verwerkt uw gegevens alleen als u daar toestemming voor hebt gegeven. U kunt uw toestemming op eender welk moment intrekken (zie boven hoofdstuk II, punt 4), maar houd er rekening mee dat de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingsprocessen hierdoor niet ongedaan worden gemaakt.

Gebruikers van de app kunnen altijd feedback sturen naar V-ZUG. Als u ons feedback stuurt, bent u niet verplicht uw naam en e-mailadres op te geven. Als u deze velden leeg laat, is het wel zo dat V-ZUG geen stappen kan ondernemen om tegemoet te komen aan uw wensen. Ook het serienummer van het kookveld is geen verplicht veld en hoeft dus niet te worden ingevuld. Hetzelfde gebeurt wanneer de app crasht: V-ZUG ontvangt in dit geval een crashrapport, maar kan niet de nodige stappen ondernemen om tegemoet te komen aan uw wensen.

V-ZUG gebruikt Google Firebase, een product van Google Inc., VS, om anonieme gebruikersgegevens via de app te verzamelen. Google Firebase analyseert met behulp van traceringstechnologieën hoe u de app gebruikt en volgt zo de prestaties van de app op, verstuurt foutmeldingen en analyseert uw gedrag. Hiermee verwerft V-ZUG meer inzicht in de manier waarop de app wordt gebruikt, zodat ze deze regelmatig kan verbeteren en bijgevolg ook rendabeler maken. Met de statistieken kan ze haar aanbod bovendien ook aantrekkelijker maken en zo uw gebruiksgenot verhogen. De anonieme gegevens worden verstuurd naar een Google-server in Ierland of de VS. Meer informatie over Google Firebase vindt u op https://firebase.google.com/ en https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

6. De V-ZUG-Homeapp

Tijdens het gebruik van de V-ZUG-Homeapp (‘de app’) slaat V-ZUG de volgende persoonsgegevens op zodra de gebruiker de registratie heeft voltooid (dubbele opt-in): aanhef, voor- en achternaam, e-mailadres en wachtwoord. Wanneer een nieuw V-ZUG huishoudelijk apparaat aan de app wordt gekoppeld, worden de locatiegegevens verwerkt, maar alleen tijdens de activering ervan en alleen als onderdeel en ten behoeve van de gebruikersauthenticatie. Elke toegang tot de app wordt vastgelegd in een logbestand. De volgende persoonsgegevens worden verwerkt: IP-adres van het aanvragende mobiele apparaat, serienummer van het gebruikte V-ZUG-toestel, UID van de smartphone of tablet bij gebruik van pushmeldingen. Deze gegevens worden verwerkt om het gebruik van de app in de huidige versie mogelijk te maken, om de veiligheid en stabiliteit van het systeem te waarborgen en - in geaggregeerde en anonieme vorm - voor statistische en analytische doeleinden. Voor deze doeleinden kunnen de gegevens ook in uitsluitend anonieme vorm aan derden worden doorgegeven. IP-adressen worden alleen geanalyseerd in het geval van aanvallen op de netwerkinfrastructuur van de V-ZUG homepage. Loggegevens worden na 3 maanden automatisch en onherstelbaar verwijderd. V-ZUG verwerkt deze gegevens op de wettelijke basis van de uitvoering van de overeenkomst of om gerechtvaardigde belangen te handhaven. De gebruiker van de app heeft de mogelijkheid om toestemming te geven voor de overdracht van gebruiks- en diagnosegegevens met het oog op de verbetering van producten en diensten. Door akkoord te gaan met de overdracht van gebruiks- en diagnosegegevens wordt het serienummer van het toestel als persoonlijk gegeven overgedragen, wanneer het toestel via de app wordt gebruikt, samen met technische gegevens (bv. temperatuur, geselecteerd programma en duur). De toestemming kan afzonderlijk worden gegeven voor elk toestel dat aan de app is gekoppeld en kan op elk moment worden ingetrokken. Een gebruiker kan de geselecteerde programma's, ’Begeleid koken’-functionaliteiten en recepten als favorieten opslaan en deze later op elk moment weer verwijderen. Een gebruiker van de app kan V-ZUG vrijwillig feedback geven. Bij het verzenden van een dergelijk bericht kan de gebruiker, naast zijn bericht, vrijwillig zijn aanhef, achternaam, voornaam en e-mailadres achterlaten. Als deze informatie ontbreekt, kunnen geen conclusies worden getrokken over de persoon en het gedrag van de gebruiker.De vermelding van aanvullende gegevens van de handelspartner (bv. postadres, telefoonnummer, geboortedatum enz.) is vrijwillig. Dezelfde voorwaarden zijn van toepassing op de verwerking van dergelijke gegevens. Voor gebruikers op het grondgebied van de Volksrepubliek China gelden aanvullend de volgende bepalingen: De verwerkingsverantwoordelijke voor persoonsgegevens en persoonlijke gevoelige informatie is V-ZUG (Sjanghai) Domestic Appliance Co. Ltd, Block 1 & 2, No. 1320 Yu Yuan Road, 200050 Sjanghai, China. Persoonsgegevens worden bewaard op servers op het grondgebied van de Volksrepubliek China. V-ZUG verwerkt de volgende persoonlijke gevoelige informatie: netwerk-id-gegevens (combinatie van persoonsgegevens, accountgegevens en wachtwoord) en, in geval van vrijwillige verstrekking door de gebruiker, informatie over voedselallergieën, onder voorbehoud van geldige toestemming, als een dergelijke toestemming door de toepasselijke wetgeving is vereist.Persoonsgegevens kunnen doorgegeven worden aan ontvangers in het buitenland onder voorbehoud van geldige toestemming, als een dergelijke toestemming door de toepasselijke wetgeving is vereist. Ontvanger in het buitenland is V-ZUG Ltd., Industriestrasse 66, 6300 Zug, Zwitserland. De volgende persoonsgegevens kunnen doorgegeven worden: naam, achternaam, e-mailadres, gsm-nummer, gebruikersvoorkeuren en wifi-wachtwoord. Persoonsgegevens mogen uitsluitend voor de volgende doeleinden worden doorgegeven aan ontvangers in het buitenland: software-update van aangesloten apparaten, technische gebruikersondersteuning, verwerking van verzoeken van betrokkenen (beperken of weigeren, kopiëren, corrigeren en aanvullen, wissen, intrekken van toestemming).Persoonsgegevens en persoonlijke gevoelige informatie kunnen worden doorgegeven aan de volgende subverwerkers (d.w.z. andere verwerkers van persoonsgegevens): Flyingnets, 2nd Floor, Block F, Phase II, Xuhui Vanke Center, No. 9339 Humin Road, Xuhui District, Sjanghai, Volksrepubliek China, voor het verlenen van cloud hosting-diensten, onder voorbehoud van geldige toestemming, als een dergelijke toestemming door de toepasselijke wetgeving is vereist. De volgende persoonsgegevens kunnen doorgegeven worden: naam, achternaam, e-mailadres, gsm-nummer, gebruikersvoorkeuren en wifi-wachtwoord. Persoonsgegevens en persoonlijke gevoelige informatie mogen uitsluitend door subverwerkers worden verwerkt voor de volgende doeleinden: technische gebruikersondersteuning, verwerking van verzoeken van betrokkenen (beperken of weigeren, kopiëren, corrigeren en aanvullen, wissen, intrekken van toestemming).

7. De V-Kitchen app

Na registratie van de gebruiker op de applicatie V-Kitchen-app (‘de applicatie) slaat V-ZUG volgende persoonsgegevens op: naam, voornaam, gebruikersnaam, gebruikers-ID, mailadres en wachtwoord (samen de 'gebruikersgegevens' genaamd). De registratie wordt per mail bevestigd en afgerond door de creatie van een gebruikersaccount (dubbele opt-in). Gebruikersgegevens worden verwerkt voor de identificatie van de gebruiker. Met het oog op het gebruik van de applicatie worden er extra persoonsgegevens verwerkt en als protocolbestanden opgeslagen. Het gaat hier om: IP-adres en UID van het mobiele eindtoestel (smartphone of tablet). Deze gegevens worden verwerkt om:

 1. de communicatie met de gebruiker mogelijk te maken en te vereenvoudigen;

 2. hem te informeren over inhoudelijke aanpassingen in de gebruiksvoorwaarden;

 3. hem informatie over recepten, producten, diensten en andere aanbiedingen te kunnen verstrekken;

 4. het mogelijk te maken om de applicatie in de huidige versie te kunnen gebruiken;

 5. de veiligheid en stabiliteit van het systeem te garanderen; en

 6. de gegevens geanonimiseerd te bundelen om ze aan te wenden voor statistische en analytische doeleinden.

Voor deze doeleinden kunnen de gegevens alleen in geanonimiseerde vorm aan derden worden doorgegeven. Een analyse van de IP-adressen wordt alleen uitgevoerd wanneer er bij V-ZUG systeeminterventies moeten worden uitgevoerd. Protocoldata worden na drie maanden automatisch en onherroepelijk gewist. V-ZUG verwerkt deze gegevens voor de uitvoering van het contract en voor de behartiging van rechtmatige belangen.De gebruiker kan via de instellingen in de gebruikersaccount indien gewenst een profielfoto uploaden en gegevens over zijn voedingspatroon, eventuele intoleranties en allergieën toevoegen. Deze gegevens kunnen op elk moment gewijzigd en verwijderd worden. V-ZUG verwerkt deze gegevens alleen wanneer zij hiervoor de toestemming heeft gekregen.

Een gebruiker kan posts, recepten inclusief foto's van de gerechten, verhalen, achtergrondinformatie, video's, menuschema's en andere content (dit alles wordt ‘V-Kitchen-content’ genaamd) in de applicatie opnemen, delen, markeren, liken, als ongepaste berichtgeving melden, beoordelen en/of er een opmerking bij plaatsen alsook andere gebruikers en derden volgen of hen uitnodigen hem te volgen (dit alles worden 'acties' genaamd). Wanneer hij een actie uitvoert, zullen de gebruikersnaam en eventuele profielfoto van de gebruiker zichtbaar worden voor andere gebruikers. De gebruiker kan zijn acties zelf van de applicatie halen. Deze acties worden dan ook bij alle andere gebruikers gewist. Volgende acties kunnen niet verwijderd of ongedaan worden gemaakt: het delen van content, uitnodigingen om een gebruiker te volgen en meldingen over ongepaste berichtgeving. Via de instellingen van zijn gebruikersaccount kan de gebruiker ook pushmeldingen activeren of op elk moment weer deactiveren.Een gebruiker kan ingrediënten van recepten selecteren en er volumes aan koppelen ('Virtuele boodschappenmand'). Vervolgens kan de gebruiker de virtuele boodschappenmand doorsturen naar een partner van V-ZUG ('V-Kitchen-Partner') en daar zijn selectie eventueel uitbreiden en een eventuele aankoop afronden. Hierbij worden geen persoonsgegevens van de gebruiker uitgewisseld tussen de V-Kitchen App en V-Kitchen-partner of derden. V-ZUG kan binnen de applicatie zogenaamde plug-ins (ook add-ons) van sociale netwerken inschakelen alsook RSS-feeds, grafieken van andere websites of links van handelspartners aan de app koppelen. V-ZUG hanteert hierbij dezelfde beginselen als diegene die in hoofdstuk I, punt 6. voor de socialemediaplug-ins zijn vermeld. De verwerking van persoonsgegevens door de provider van het sociale netwerk, de handelspartner of de V-Kitchen-partner is de verantwoordelijkheid van de provider of partner en dient te gebeuren in overeenstemming met de bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens.De gebruiker kan de applicatie op elk moment weer verwijderen. De applicatie verwijderen impliceert niet automatisch dat ook de persoonsgegevens van de gebruiker worden gewist. Wilt u uw persoonsgegevens effectief laten schrappen, dan moet u uw verzoek mailen naar: [email protected].

8. Audio- en videoconferenties

V-ZUG kan na voorafgaande kennisgeving audio- en videoconferenties opnemen en opslaan, op voorwaarde dat de wettelijke bepalingen en de interne voorschriften van het bedrijf worden nageleefd. Daarbij worden onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende persoonsgegevens verwerkt: voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer (bij telefonisch inbellen), profielfoto (optioneel). De verwerking van deze persoonsgegevens gebeurt ten behoeve van knowhowmanagement of documentatie die verband houdt met de transactie of het bewaren van bewijzen in het kader van rechtshandelingen met handelspartners.