Artikelnummer B28005

Ontkalkingsmiddel Durgol voor Steamer

durgol - swiss steamer
De juiste ontkalker voor uw V-ZUG stoomoven.


Gebruik
Uw toestel attendeert u op de regelmatige ontkalking (om de 6 – 18 maanden, afhankelijk van de hardheid van het water).


Verzorgt uw toestel
Een correcte ontkalking verlengt de levensduur van uw toestel.

 

 

LET OP

 

Productinformatie

Artikelnummer
  • B28005

Waarschuwing

H315

Veroorzaakt huidirritaties.

H319

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Veiligheidsvoorschrift

P102

Buiten bereik van kinderen houden.

P302+P352

BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep grondig wassen.

P305+351+338

BIJ CONTACT MET DE OGEN: Meerdere minuten voorzichtig met water spoelen. Eventueel aanwezige contactlenzen indien mogelijk verwijderen. Doorgaan met spoelen.

P332+P313

Bij huidirritatie: Medisch advies inwinnen / medische hulp zoeken.

P337+P313

Bij aanhoudende oogirritatie: Medisch advies inwinnen / medische hulp zoeken.