Artikelnummer 1100327

SteamerCleaner, 250 ml

Effectief, eenvoudig, getest

Productinformatie

Artikelnummer
  • 1100327

Effectief

Verwijdert zelfs hardnekkige en ingebrande vlekken.

 

Eenvoudig

Bij het reinigen met de SteamerCleaner wordt u ondersteund door een geleid programma.

 

Getest

Het reinigingsmiddel is getest op geschiktheid voor levensmiddelen.

 

LET OP

Waarschuwing

H318

Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H315

Veroorzaakt huidirritaties.

Veiligheidsvoorschrift

P102

Buiten bereik van kinderen houden.

P302+P352

BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep grondig wassen.

P305+351+338

BIJ CONTACT MET DE OGEN: Meerdere minuten voorzichtig met water spoelen. Eventueel aanwezige contactlenzen indien mogelijk verwijderen. Doorgaan met spoelen.

P332+P313

Bij huidirritatie: Medisch advies inwinnen / medische hulp zoeken.

P337+P313

Bij aanhoudende oogirritatie: Medisch advies inwinnen / medische hulp zoeken.