Milieu- en klimaatbescherming - Duurzaamheidsverslag 2021

Inleiding - Milieu- en klimaatbescherming

V-ZUG onderneemt actie om de emissies uit onze ondernemingsactiviteiten zoveel mogelijk te voorkomen, te verminderen en waar nodig ze te compenseren. Wij investeren volop in energie-efficiënte installaties en willen in de toekomst zowat al onze energie uit hernieuwbare energiebronnen halen. 

Voorkomen, verminderen en compenseren
Om vandaag al CO2-neutraal te zijn, compenseren wij onze directe emissies (scope 1) volledig en onze indirecte emissies (scope 2 en 3) gedeeltelijk door een samenwerking met de Ripa Gar Stiftung die zich inzet voor een bebossingsproject in Schotland. Om een volledig beeld te krijgen over de 15 volgens het GHG-protocol geïdentificeerde categorieën van Scope 3-emissies, hebben wij in 2021 een screening doorgevoerd die wij als basis gebruikten voor de formulering van onze targets rond Scope 3-emissies. De Scope 1- en 2-emissies willen wij tegen 2030 met 80 % zien dalen. 

Interne taks voor de CO2-uitstoot
Door middel van een vrijwillige, interne CO2-taks financieren wij daarnaast ook duurzame ondernemingsbeslissingen. V-ZUG en de bedrijven uit de Metall Zug Gruppe storten 120 CHF per uitgestoten ton CO2 in een fonds dat wordt gebruikt om duurzame projecten en acties te financieren. Bijvoorbeeld voor de uitbouw van het systeem om restwarmte als energiebron te benutten of om de meerkosten voor voertuigen met alternatieve aandrijvingssystemen te dekken. 
De infrastructuur vernieuwen
V-ZUG investeert in maatschappelijk, economisch en ecologisch duurzame vestigingen en bouwt milieuvriendelijk, gebruikmakend van innovatieve technologieën. Samen met de Technologiecluster Zug leggen wij door de transformatie van ons oorspronkelijke bedrijventerrein met de Multi Energy Hub (MEH) de lat hoog qua klimaatbescherming, en ook de stroomvoorziening in het nieuwe gebouw van V-ZUG Kühltechnik AG in Sulgen is milieuvriendelijk.

Ecologische balans
In 2021 maakten wij voor de eerste keer voor onze drie productiesites in Zug, Arbon en Changzhou de ecologische balans op. Door middel van de levenscyclusanalyse (LCA) berekenden wij de milieubelastingspunten, in Zwitserland bekend onder de afkorting UBP. Deze analyse gebruiken wij als basis om onze doelstellingen rond energie-efficiëntie en gebruik van natuurlijke hulpbronnen nauwkeuriger te kunnen monitoren. 

Transport met elektrische voertuigen
Wij doen er alles aan om de transportroutes zo kort mogelijk te houden en de logistieke processen te optimaliseren. Tegen 2030 willen wij onze volledige voertuigvloot met servicewagens vervangen door elektrische voertuigen. Bovendien ziet V-ZUG veel heil in waterstof als alternatieve energiebron. 

Afval recycleren
In al onze processen proberen wij zo min mogelijk afval te produceren. Voor de bedrijfsmiddelen kijken we of het afval herbruikbaar zijn en afgedankte producten gaan naar professionele recyclagebedrijven. 
 

Afbeelding 15: Aantal milieubelastingspunten (UBP) per site: Zug, Arbon, Changzhou. 

Doelstellingen - Milieu- en klimaatbescherming

Kerncijfers - Milieu- en klimaatbescherming

Geen essentiële stijging van de CO2-uitstoot ondanks de verdubbeling van productiegebouwen en -processen
De rechtstreekse en onrechtstreeks CO2-uitstoot van V-ZUG bedroeg in 2021 circa 4600 ton CO2. Dat ligt in lijn met de cijfers van de vorige jaren. De lichte stijging van 2 % tegenover 2020 is te wijten aan het verhoogde gebruik van aardgas in Zug (in de Zephyr-hangar werd de oppervlaktetechnologie in gebruik genomen en de hangar deed meteen ook dienst als testbedrijf voor de nieuwe installatie; tegelijkertijd werd het aardgas ook gebruikt voor de emaileerovens en de gebouwen). De stapsgewijze inbedrijfstelling van de productiesite in Sulgen die helemaal in het teken van energie-efficiëntie staat, terwijl tegelijkertijd in Arbon werd geproduceerd, had geen grote invloed op de CO2-uitstoot.

Voor de productiesite in Zug wordt al sinds jaar en dag volledig ingezet op waterenergie om de transitie naar hernieuwbare energiebronnen te stimuleren. Hiervoor wordt de CO2-uitstoot vastgelegd aan de hand van een bewijs van oorsprong ('market-based', overeenkomstig de voorschriften van het GHG-Protocol). De toegepaste emissiefactor bestaat uit directe (scope 2) en indirecte (scope 3) emissies. Om te kunnen vergelijken, worden in de GRI-index ook de emissies van de aangewende stroombron ('location-based’) aangegeven, gebaseerd op de berekeningsmethode van de Universiteit van Genève. Deze methode maakt gebruik van een model met reële marktgegevens voor de Zwitserse markt en een geaggregeerd lastprofiel per uur voor de site in Zug. Deze vergelijking is nuttig voor de besprekingen over de bekende discrepantie van aangekochte en effectief gebruikte stroom.
 

Afb. 16: CO2-uitstoot (in ton CO2)

Slechts licht verhoogd energieverbruik in absolute cijfers ondanks de groei en de transformatie
In 2021 bedroeg het absolute energieverbruik bij V-ZUG 117,4 terajoule: elektriciteit (43,3 %), aardgas (29,7 %), biogas (0,03 %), stookolie (6,5 %) en daarnaast voor ons voertuigpark diesel (20,5 %) en benzine (0,02 %). Vergeleken met 2020 is het energieverbruik om bovenvermelde redenen licht gestegen (+3,7 %). Dit had ook te maken met het feit dat er vanaf 2021 zowel in Arbon als Sulgen een fabriek draaide.

 

Afb. 17: Energieverbruik bij V-ZUG volgens energiebron (in terajoule)

Stories - Milieu- en klimaatbescherming

Een transparante balans
In 2021 heeft V-ZUG voor het eerst een ecologische balans opgemaakt voor Zug, Arbon en Changzhou. “Nu weten we wat onze productie voor effect heeft op het milieu”, vertelt Marta Bribian die als projectchef Operations hiervoor verantwoordelijk is. De nieuwe balansen zijn gebaseerd op de verbruikscijfers van 2020. Samen met de levenscyclusanalyses van onze producten kunnen we alle gevolgen voor het milieu in kaart brengen die onze productieprocessen, producten en diensten gedurende hun volledige levenscyclus teweegbrengen. “We gebruiken daarvoor een allesomvattende methode die ons helpt om efficiënter met natuurlijke hulpbronnen om te springen,” verklaart de milieuverantwoordelijke Manuela Schneider-Hirth. 

Het belangrijkste doel van de ecologische balans is transparantie. “We waren zeer verrast toen we ontdekten welke natuurlijke hulpbronnen er nodig zijn voor het verpakkingsmateriaal,” vertelt Jason Zhou, CEO bij V-ZUG Special Components. Aangezien het gebruikte materiaal op een site als verpakking wordt gebruikt, maar op een andere site niet meer is dan afval, tellen alle mogelijke verbeteringen dubbel. Met behulp van de ecologische balansen van de productielocaties kunnen we het effect van de milieubeschermende maatregelen voor alle categorieën (bijv. energie, mobiliteit en logistiek) weergeven aan de hand van feiten. De software die de ecologische balans berekent, kan bovendien ook het gebruik van alternatieve materialen in kaart brengen, wat dan weer een positieve invloed heeft op toekomstige beslissingen. “In 2021 hebben wij bindende duurzaamheiddoelstellingen geformuleerd. In de toekomst zullen wij in onze strategieën, projecten en maatregelen nog meer inzetten op de vermindering van onze ecologische voetafdruk, en, als het even kan, losgekoppeld van onze economische groei,” vertelt Marcel Niederberger, directeur Duurzaamheid bij V-ZUG, vol overtuiging. 
 

Afbeelding 18: De ecologische balans van de site in Zug (hoofdkantoor), 2021 “Wij zijn zeer blij dat we V-ZUG met de levenscyclusanalyses en de ecologische balansen van de sites een nieuw werkinstrument hebben kunnen geven. Wij zijn ervan overtuigd dat V-ZUG de bevindingen zal integreren in zijn beslissingsprocessen en zo de ontwikkelings- en productieprocessen zal optimaliseren.”

Mischa Zschokke, Senior partner, Carbotech AG 
 

Energie van de zon en de bodem
Voor V-ZUG Kühltechnik AG was 2021 het jaar van dozen inpakken, want de nieuwbouw Buran in Sulgen, die in 2020 werd opgeleverd, kon stapsgewijs in gebruik genomen worden. Maar een verhuis van de productievestiging is toch wel iets complexer dan verhuizen naar een andere woning... “We konden niet van de ene dag op de andere de productie in Arbon stilleggen en in Sulgen de nieuwe productielijn opstarten,” aldus Andreas Albrecht, CEO van V-ZUG Kühltechnik AG. Er moest meerdere keren heen en weer worden gereden, en dat meerdere maanden aan een stuk.

Maar wat is er nu zo nieuw op de nieuwe vestiging? “De echte highlight is de temperatuurregeling,' licht Björn Weiss, de projectchef van de nieuwbouw in Sulgen, toe. Het hart van de site is een grondwaterbron. Door middel van een uiterst efficiënte warmtepomp kunnen we meer dan 95 % van onze verwarmingsbehoefte CO2-neutraal invullen. Alleen als het langere periodes heel koud is met temperaturen onder nul, moeten we de gasverwarming inschakelen. En wat als het in de buurt van de koelkasten te heet wordt? “We hebben geen airconditioning, we hebben een koelsysteem,” verklaart Weiss. “In de zomer gebruiken we het grondwater direct en geleiden dat door de verwarmingselementen.” Op die manier koelen we de productieafdeling en de kantoren op hete dagen, zonder extra energie te verbruiken. De stroom voor de verwarming en de verlichting wordt in optimale omstandigheden gedekt door de fotovoltaïsche installatie van 537 kWp op het dak. 

Maar ook binnenin het goed verlichte gebouw zijn er wijzigingen voelbaar. Omdat we nu nog maar in één hal produceren, is onze materiaalstroom volledig lineair. Dat betekent dat de koelkasten van de ene zijde van de fabriekshal naar de andere gaan en dat er tussen de verschillende productiestappen nagenoeg geen enkele verplaatsing nodig is. Zodoende zijn er in het gebouw geen heftrucks nodig. Eind maart 2022 zal de fabriek in Sulgen volledig operationeel zijn. “Dan kunnen we het gebouw eindelijk ten volle benutten”, vertelt Weiss vol enthousiasme.
 

Een kleinere voetafdruk en toch groeien
“Ik houd niet van het woord baanbrekend, maar de transformatie van het bedrijventerrein met een energie-oplossing van deze grootorde is mijns inziens toch echt wel uniek in Zwitserland,” vertelt Tobias Frei, projectleider van de Multi Energy Hub (MEH) in de Technologiecluster Zug. De MEH voorziet de Technologiecluster Zug vanaf 2022 met warmte, koeling en hernieuwbare energie doordat het de verschillende energiebronnen op een intelligente wijze aan elkaar koppelt. De MEH wordt aangestuurd door een joint venture tussen WWZ AG en de Technologiecluster Zug (Metall Zug Gruppe).

De energiecentrale van de MEH werd ondergebracht in het bestaande magazijn ZUGgate, in de herfst van 2021. Twee warmtepompen zullen energie halen uit de interne restwarmte, uit de koelings- en verwarmingsbehoefte van de processen en gebouwen en dankzij het Circulago-project ook uit het water van het Zugermeer. Bovendien zullen de energie-overschotten worden getransfereerd naar het grondwater. Zodra het volledige stroomnet van het terrein is aangesloten, zullen wij dankzij de nieuwe energiecentrale de economische groei kunnen loskoppelen van onze ecologische voetafdruk. Dit blijkt duidelijk als we de ecologische balans van 2020 en die van 2033 naast elkaar leggen: het energieverbruik zal door de economische groei 60 % stijgen, maar tegelijkertijd zal de ecologische voetafdruk 27 % dalen.

In die prognose vervingen wij de milieu-impact van de huidige energiebronnen door de milieu-impact van de MEH. “Op die manier kunnen we bijvoorbeeld de milieubelasting van de toekomstige warmtepompen en de huidige aardgasverwarming tegenover elkaar plaatsen,” verklaart Carina Heuberger, coördinatrice Lean Management en Strategische projecten.
 

Afbeelding 19:  Een stijgende energiebehoefte door economische groei, ontkoppeld van de ecologische voetafdruk (in milieubelastingspunten) 

Bijdrage aan de SDG's 7, 9, 12 en 13 
Klimaatverandering, milieubelasting en het verlies aan biodiversiteit zijn wereldwijde problemen die ons allen aangaan. Voor de Technologiecluster Zug zet V-ZUG de productie letterlijk op zijn kop en vermindert zo het benodigde vloeroppervlak. Door gebruik te maken van ecologische bouwsystemen, ontstaan innovatieve en duurzame werkplekken. Met pioniersprojecten zoals de Multi Energy Hub willen wij een duidelijk signaal geven: in Zug en Sulgen is hernieuwbare energie de norm. Tegelijkertijd optimaliseren wij onze processen en machines om zo energie-efficiënt en energiezuinig mogelijke toestellen te produceren. Een interne CO2-taks is een extra stimulans en wat we toch nog als CO2 uitstoten, compenseren we. Deze compensatiebijdragen gaan rechtstreeks naar een eigen bebossingsproject: het V-Forest. Het steeds groter wordende bos haalt CO2 uit de lucht en slaat het voor lange tijd op. Tegelijkertijd helpt dit bos de biodiversiteit te herstellen en op lange termijn zelfs te verbeteren in een regio die zeer sterk getroffen is door ontbossing.
 

Downloads