Ondernemerschap voor een duurzame welvaart - Duurzaamheidsverslag 2021

Inleiding - Ondernemerschap voor een duurzame welvaart

Sinds de oprichting van Verzinkerei Zug in 1913 is onze onderneming sterk verankerd in de lokale maatschappij. Wij zetten op al onze locaties actief in op investeringen die nodig zijn voor een duurzame toekomst en verstevigen op economische wijze het ecosysteem. Onze relaties zijn gestoeld op de principes van ethisch ondernemen waarbij integriteit, kwaliteit en duurzaamheid centraal staan.

Nieuwe maatstaven voor Zug en V-ZUG
V-ZUG wil een drijvende kracht zijn in de duurzame transformatie van Zug als werkomgeving. De afgelopen drie jaar hebben wij 50 miljoen CHF per jaar geïnvesteerd in materiële vaste activa. Het kroonstuk is ongetwijfeld de transformatie van het initiële bedrijventerrein in Zug in samenwerking met de Technologiecluster Zug, dat trouwens veel weg heeft van een 'labo' waarin wordt geëxperimenteerd met duurzaam leven en werken. Ook in de toekomst blijven wij verder investeren om de sterke punten van onze vestigingen in Zwitserland in stand te houden.

Betrokkenheid op vele vlakken 
Wij interpreteren verantwoord ondernemen in zeer brede zin. Naast onze corebusiness streven wij op verschillende manieren een duurzame maatschappij na. Wij sponsoren op regelmatige basis culturele en sportieve activiteiten ('Ons sociaal engagement') en ondersteunen burgerlijke en non-profitorganisaties in de buurt. Zo namen we in 2021 deel aan het project 'Refurbishment for Charity'. En ook onze strategie rond de activa van ons pensioenfonds houdt expliciet rekening met de ESG-criteria (Environmental, Social en Governance).

Integere waardecreatie
Het leveranciersbeheer van V-ZUG is gebaseerd op een aankoopstrategie die op haar beurt duidelijke kwaliteits- en duurzaamheidsnormen nastreeft. Wij voelen ons verantwoordelijk voor de volledige waardeketen en trachten samen met onze leveranciers permanent milieuvriendelijk, duurzaam en verantwoord te ondernemen en houden ons daarbij ook steeds aan de geldende regels en normen. Wanneer wij leveranciers selecteren en audits uitvoeren, letten wij op maatschappelijke en ecologische factoren zoals de arbeidsomstandigheden, het gebruik van herbruikbaar verpakkingsmateriaal en de geografische afstand. Dwang- en kinderarbeid zijn een absolute no-go.

Ondernemen volgens vaste waarden
De basiswaarden van V-ZUG zijn vastgelegd in een bindende gedragscode. Wij zijn ervan overtuigd dat alleen door integer te ondernemen een duurzame waardecreatie op lange termijn, gestoeld op uitmuntendheid en innovatievermogen, mogelijk is. Verantwoord ondernemen is voor ons een vanzelfsprekendheid, wij gaan voor een faire handel, communiceren transparant en beschermen de persoonlijke levenssfeer en de rechten inzake gegevensbescherming van onze klanten.
 

Doelstellingen - Ondernemerschap voor een duurzame welvaart

Kerncijfers - Ondernemerschap voor een duurzame welvaart

Daling van het aantal leveranciersaudits ten gevolge van de COVID-19-pandemie
V-ZUG voert regelmatig audits uit bij zijn leveranciers. Gezien de verscherpte toegangsregels bij onze toeleveranciers en de reisbeperkingen ten gevolge van de COVID-19-pandemie zijn er in 2020 en 2021 aanzienlijk minder auditcontroles geweest.
 

Afb. 20: Aantal leveranciersaudits met maatschappelijke en milieugerelateerde criteria

Stories - Ondernemerschap voor een duurzame welvaart

Plannen en bouwen voor de toekomst 
“De Technologiecluster Zug vormt de basis van waaruit V-ZUG op de historische locatie over een langere termijn economisch kan blijven groeien in een ecosysteem van innovatieve firma's en diensten en waar zuinig omspringen met natuurlijke hulpbronnen een vanzelfsprekendheid is,” aldus Beat Weiss, de CEO van de Technologiecluster Zug AG. Het was onder zijn leiding dat het industriële deel van de stad Zug werd getransformeerd, waarbij de focus lag op allesomvattende oplossingen: “We peilen steeds opnieuw waar en hoe we de wereld planmatig en bouwtechnisch klaar kunnen maken voor een mooie en lange toekomst. Alleen zo slagen we erin om altijd bij de pioniers te zijn,” verklaart Weiss. V-ZUG vervult immers altijd een pioniersrol, gaande van de bevoorradingsprocessen tot de afvalverwerking, maar ook in de bedrijfsprocessen, de mobiliteit en bij het ontwerp en het oprichten van gebouwen nemen wij het voortouw.

Om op lange termijn verbeteringen te verwezenlijken, zijn er voor het bouwen op het terrein maar een paar principes waar men zich moet aan houden: de gebouwen moeten compact zijn, maar de architectuur moet esthetisch mooi blijven. Voor de dragende constructies wordt bij voorkeur gewerkt met hout. Het gebruik van beton, een bouwmateriaal dat veel natuurlijke hulpbronnen vereist en een hoge uitstoot heeft, wordt vermeden en vervangen door alternatieve materialen of, als er toch echt beton moet worden gebruikt, wordt dit op een ecologische manier geproduceerd. Het tot op heden grootste bouwproject in Zwitserland waarbij gebruik werd gemaakt van beton waaraan koolstofdioxide is toegevoegd via een speciale verbinding en van hoogwaardig gerecycleerd beton, is de nieuwe productie- en montagehal 'Zephyr Ost'. 

De Technologiecluster Zug is een plaats midden in de stad waar innovatie, productie, scholing en wonen samensmelten. Deze locatie past bij V-ZUG en heeft in Zwitserland een uitstekende reputatie. Dankzij de aantrekkelijke uitstraling van deze site kan Weiss ook andere ambitieuze firma's over de streep trekken met overtuigende argumenten. Het is heel waarschijnlijk dat het 'labo', zoals Weiss de Technologiecluster Zug noemt, op een slimme en eerlijke manier de modelwijk van de toekomst wordt.
 

Een tweede leven voor het toestel, voor een goed doel
Toestellen die door onze servicemonteurs vroegtijdig moeten worden vervangen, worden doorgaans op een vakkundige wijze gerecycleerd. Omdat wij onszelf ertoe verbonden hebben meer duurzaamheid na te streven, stelden wij ons de vraag hoe we de in onze toestellen gebruikte materialen langer konden gebruiken voordat ze werden gerecycleerd. Dat was de reden waarom in het kader van het talentenprogramma 2021 drie medewerkers bestudeerden wat circulaire economie voor ons kon betekenen. “We gingen uit van het idee dat geretourneerde toestellen moesten worden voorbereid om ze aan een sociale of een non-profit organisatie in de regio te schenken,” licht Mauro Odoni, Head HR Business Partner en HR Services bij V-ZUG, toe. 

Dit leidde ertoe dat in het project 'Refurbishment for Charity' twee servicemonteurs van V-ZUG een CombiCooler V4000 voorbereiden voor hergebruik en ze in november 2021 afleverden aan het Jugenddorf Bad Knutwil. Al ruim 100 jaar bekommert deze sociaal-pedagogische instelling zich om mannelijke jongeren met probleemgedrag die in een burger- of strafrechtelijke proces veroordeeld zijn en helpt hen op weg om een nieuw leven op te bouwen.

Alle jongeren waren zeer blij met de geschonken koelkast. Nu hebben ze immers een toestel met veel plaats voor hun levensmiddelen. Ook het projectteam van V-ZUG is tevreden: “Wij hebben door dit teamwork veel van elkaar en over de tweedehandsmarkt geleerd. Tweedehandsproducten krijgen door ons werk opnieuw een plek in de maatschappij door ze een tweede leven te geven,” aldus Odoni. Het project 'Refurbishment for Charity' zal daarom ook in 2022 worden voortgezet en wordt een nieuw businessmodel bij V-ZUG. 
 

“Ik kan bijna niet omschrijven hoe blij ik ben dat dit project tot stand is gekomen. Als maatschappelijke instelling hebben wij het financieel niet altijd eenvoudig. Des te blijer zijn wij met het initiatief van V-ZUG. Het helpt ons enorm.”

Gilbert Henzen, de directeur van het Jugenddorfs Bad Knutwil

Samen staan we sterk
Virginie Erny, de chef Aankoop bij V-ZUG, en haar team kregen het bij de uitbraak van de coronapandemie zwaar te verduren. Ze kregen te maken met ongekende uitdagingen en zo werd 'Maak het onmogelijke mogelijk' het motto van de afdeling. Ze moesten ondanks de globale leveringsproblemen de productie- en bevoorradingsketen veiligstellen en tegelijkertijd de duurzaamheidsnormen van de firma naleven. En daar betaalden zich de jarenlange, goede relaties met de leveranciers terug... “We moesten weliswaar onze productieschema's aanpassen, maar hebben de productie nooit hoeven te onderbreken,” zegt Erny.
Naast de zeer efficiënte partnerschappen speelt in het aankoopproces ook een allesomvattend risicobeheer een cruciale rol. En dat geldt ook op het vlak van duurzaamheid. Daarom heeft V-ZUG in 2021 twee nieuwe instrumenten ingevoerd: Enerzijds werken wij samen met de firma riskmethods die ons in realtime informatie geeft over mogelijke ESG-risico's van leveranciers. Op die manier kunnen wij aan een leveranciersbeheer doen dat ook rekening houdt met toekomstige factoren. Dankzij dit waarschuwingssysteem konden wij naar aanleiding van de pandemie al heel snel maatregelen treffen zodra wij leveringsproblemen vanuit China verwachtten. Anderzijds willen wij in de toekomst onze audits uitbreiden met een platform van IntegrityNext. Op dit platform vinden wij klantspecifieke leverancierscontroles op het vlak van duurzaamheid en conformiteit. We berekenen bijvoorbeeld het gebruik van problematische mineralen, gevaarlijke chemicaliën maar ook van energie en controleren of ze de RoHS-richtlijn van de Europese Unie naleven. Gecombineerd met een monitoringssysteem dat kritische meldingen op sociale media detecteert, zorgen wij met systematische zelfassessment door onze leveranciers voor meer transparantie. In 2021 stelden wij een vragenlijst samen die we in een pilootproject met 50 belangrijke leveranciers in het eerste kwartaal van 2022 hebben uitgerold. “Dit zal ons helpen bij het uitbouwen van strategische leveranciersrelaties en onze duurzaamheidambities,” aldus Erny.
 

Bijdrage tot SDG 8, 9 en 12
Innovatieve oplossingen vormen de motor achter een rooskleurige en succesvolle toekomst. Wij stimuleren intern doelgericht innovaties en verstevigen de interne innovatiekracht met externe partnerships. Dat blijkt ook duidelijk uit het feit dat wij investeren in een moderne industrie die zo min mogelijk natuurlijke hulpbronnen aanspreekt. Wij ontwikkelen op onze sites duurzame, geïntegreerde infrastructuur en doen dat in overleg met de lokale stakeholders, waarbij we altijd trachten een positieve stempel te drukken op de maatschappij, de economie en het milieu. Wij creëren aantrekkelijke werkplekken in onze branche en ondersteunen lokale bedrijven door onze goederen en diensten zoveel mogelijk lokaal in te kopen. Door onze goede relaties met onze partners stimuleren wij ecologische en maatschappelijke standaarden in de volledige bevoorradingsketen. Bovendien verbinden wij ons ertoe altijd een duurzaam businessmodel na te streven. Door middel van transparante productinformatie zorgen wij voor een duurzaam consumptiegedrag en maken wij onze klanten via onze toestellen bewust van hun impact op het milieu. Zo helpen wij hen voedselverspilling tegen te gaan en stimuleren wij hen om te kiezen voor gezonde voeding.
 

Downloads